Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 16- 2023. 05. 16

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.05.16.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, valamint 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterület elnevezése

1. § (1) A közterület elnevezésére irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a javasolt elnevezést és indokolását.

(3) A közterületet az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzését követő egy éven belül kell elnevezni.

(4) Egymással határos, közterületként - ideértve a magánutat is - nyilvántartott ingatlanok azonos elnevezést is kaphatnak. Út rendeltetésű közterület folytatásaként kialakított új szakasz a közterülettel azonos elnevezést kap, akkor is, ha önálló ingatlannak minősül.

(5) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(6) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) Magánút elnevezését vagy elnevezésének megváltoztatását az ingatlan tulajdonosa és a magánútról megközelíthető ingatlan tulajdonosa is kezdeményezheti. A kezdeményezés az elnevezésre vonatkozó javaslatot is tartalmazhat.

(2) Magánút elnevezésére abban az esetben kerülhet sor, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak a magánútról közelíthető meg.

3. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékozódást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla elhelyezését tűrni köteles.

(4) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

2. A házszám megállapítása

4. § (1) Az elnevezett közterületről megközelíthető ingatlannak házszámot kell megállapítani.

(2) A házszámokat 1-től kezdődő páratlan és 2-től kezdődő páros oldalon, növekvő számsorrendben kell megállapítani.

(3) A sorszámozást az érintett közterületnek a településközponttól a legrövidebb közúti távolságban elérhető pontjától kezdődően kell elvégezni.

(4) Terek esetén a házszám-megállapítást 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően kell elvégezni.

(5) Ha az ingatlan több közterület által határolt, a házszámozást az a közterületi csatlakozás határozza meg, amelyről az ingatlan gyalogos megközelítése biztosított.

(6) A rendelet hatályba lépését megelőzően elnevezett közterületek esetében a házszám-megállapítást a kialakult gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni.

(7) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(8) E § alkalmazásában közterület alatt a magánutat is érteni kell.

5. § (1) A házszámozáshoz arab számokat kell használni.

(2) Ha az ingatlan telekszélessége a rá vonatkozó építési övezeti vagy övezeti előírás szerinti legkisebb kialakítható, beépíthető telekszélességet többszörösen meghaladja, a többszörösnek megfelelő számú házszám alkalmazásával, a legkisebb és a legnagyobb házszámot kötőjellel összekapcsolva kell az ingatlan házszámát megállapítani.

(3) Telekfelosztást követően a házszámozást alátöréssel kell elvégezni. Az alátörést törtvonallal kell jelölni. Az alátörésre a latin ábécé nagybetűje alkalmazható. Az alátöréssel érintett házszámok sorrendjét a 4. § (2)–(6) bekezdése szerint kell megállapítani.

(4) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni úgy, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni. Alátört házszámú telkek egyesítése esetén a keletkező telek házszámaként a kisebb számot vagy annak a latin ábécében előbbre lévő betűvel alátört megjelölését kell megállapítani.

(5) Foghíj telek beépítése estén a házszámot a kisebb házszámú szomszédos telek házszámának a (3) bekezdés szerinti alátörésével kell megállapítani.

6. § A Képviselő-testület a házszám megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

7. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

3. Záró rendelkezések

8. § A közterületnév meghatározása és a házszám megállapítása során e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelet.