Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 02

Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.02.

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1 §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az építményadóra vonatkozó különös rendelkezések

1. Az adó alapja és mértéke

1. § (1) Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke 500 Ft / m2 / év.

2. Adómentesség

2. § Mentes az adó alól az adóalany tulajdonát képező minden olyan építmény, mely nem a vállalkozás célját szolgálja, tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja nem haszonszerzés céljára, nem üzleti célra használja, vagy hasznosítja.

II. Fejezet

A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések

3. Az adó mértéke

3. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

4. Adómentesség

4. § Mentes az iparűzési adó megfizetése alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó adóalany, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

III. Fejezet

A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó különös rendelkezések

5. Az adó mértéke

5. § Az adó éves mértéke adótárgyanként: 18 000 Ft/ adótárgy/ év.

6. Adómentesség

6. § Mentes a kommunális adó alól

a) az a személy, aki rendszeres települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül az adótárgy tekintetében,

b) az a személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, időskorúk járadékában, ápolási díjban részesül,

c) az építményadó alanya,

d) a magánszemély adóalany tulajdonában lévő lakás és vele azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő, nem lakás céljára szolgáló építmény, ha a lakást az adóalany életvitelszerűen lakóhelyként használja,

e) mentes az adó alól az a hétvégi háztulajdonos is, aki a hétvégi házát életvitelszerűen lakóhelyként használja,

f) mentes az adó alól az Önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi földrészlet, amely nem minősül építési teleknek.

IV. Fejezet

Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések

7. Az adó alapja

7. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

8. Az adó mértéke

8. § Az adó mértéke 500 Ft személyenként és vendégéjszakánként.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §1

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.