Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2016. 04. 29

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás tekintetében Vámoscsalád község közigazgatási területe az Uraiújfalu, Petőfi u. 1. székhelyű vegyes háziorvosi ellátási körzethez tartozik.

(2) Védőnői ellátás tekintetében Vámoscsalád község közigazgatási területe az Uraiújfalu, Petőfi u. 1. székhelyű védőnői ellátási körzethez tartozik.

(3) Fogorvosi alapellátás tekintetében Vámoscsalád község közigazgatási területe a Répcelak, Arany János u. 5. székhelyű fogorvosi alapellátási körzethez tartozik.


2.§.

(1)Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Vámoscsalád község közigazgatási területe a Sárvár, Széchenyi u. 7. székhelyű ügyeleti ellátási körzethez tartozik.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Vámoscsalád község közigazgatási területe a Szombathely, Wesselényi u. 4. székhelyű fogorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozik.3.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 13 / 2003 ( X.10.) önkormányzati rendelete.


Vámoscsalád, 2016. április 27.
                                                Németh Imre                         dr. Husz Norina

                                                 polgármester                                  jegyző