Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 02

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§ - ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. §


A Rendelet hatálya kiterjed Vámoscsalád Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

a.)településfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció),

b.)integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban: stratégia),

c.)településrendezési eszközei,

d.)településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

e.)településképi rendelete

(a továbbiakban a)-e) pont együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítése, elfogadása és módosítása partnerségi egyeztetési szabályaira.2. A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre

2.§

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a.)Vámoscsalád község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b.)Vámoscsalád község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal  rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c.)Vámoscsalád község közigazgatási területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

d.)Vámoscsalád község közigazgatási területén működő vallási közösségek.


3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei3.§


(1)A partnerek írásban történő tájékoztatása hirdetmény útján történik.

(2)A partnerek szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor.


4.§


(1) A hirdetmény előzetes tájékoztató szakasz esetén a Kormányrendelet 37.§(3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a.)a partnerek véleményének benyújtására nyitva álló határidőt,

b.)azt a  postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető,

c.)a hirdetmény közzétételének a napját


(2)A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a.)elkészült dokumentum megtekinthetőségére vonatkozó információkat

b.)a partnerek véleményének benyújtására nyitva álló határidőt,

c.)azt a  postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető,

d.)a hirdetmény közzétételének a napját


4. A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje


5. §


(1)A partnerségi egyeztetés során a partner írásban, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben valamint a lakossági fórumon szóbeli hozzászólással nyilváníthat véleményt.

(2)Az írásos véleménynek a véleményezésre nyitva álló határidő végéig be kell érkeznie a hirdetményben megjelölt postai vagy elektronikus levélcímre. A véleményezési határidő lejártát követően beérkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.5. A lakossági fórum

6.§


(1)A lakossági fórum helyét és időpontját a polgármester határozza meg.

(2)A lakossági fórum tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a 5.§ szerinti hirdetményben kell tájékoztatni a partnereket.

(3)A lakossági fórumon a partner részvételének feltétele a jelenléti ív aláírása. A jelenléti ív tartalmazza a lakossági fórum megtartásának helyét, időpontját és tárgyát, valamint a jelenlévő nevét, lakcímét. A jelenlévő a jelenléti ív aláírásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a lakossági fórum levezetésére vonatkozó szabályokat.

(4) A lakossági fórumon szóban lehet véleményt nyilvánítani.

(5) A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti az elhangzott javaslatok, észrevételek lényegét valamint a javaslattevő, észrevételező nevét és címét. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.


7. §

(1)A lakossági fórumot a polgármester vezeti.

(2) A polgármester a fórum vezetése során jogosult

a.)szünetet elrendelni,

b.)a vitát lezárni, valamint

c.)a fórumot félbeszakítani, elnapolni vagy bezárni.

(3) A megjelentek hozzászólási szándékukat kézfeltartással jelezhetik. A felszólalások sorrendjét a polgármester határozza meg.

(4) A lakossági fórum rendjének a fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során joga van különösen:

a.)a közösségi viselkedés alapvető szabályait megsértő felszólalótól - különösen tiszteletlen, trágár kifejezések alkalmazása esetén - a figyelmeztetést követően a szót megvonni,

b.)a tárgyhoz nem kapcsolódó felszólalás esetén a figyelmezetést követően a szót megvonni,

c.)a rendbontó személyt rendre utasítani, valamint

d.)a figyelmeztetés után a rendbontót a teremből kivezettetni.6. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


8. §


(1) A partnerektől a véleményezésre nyitva álló határidőben beérkezett valamennyi javaslat, vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, nyilvántartásukról az Önkormányzat Hivatala ( a továbbiakban: Hivatal ) gondoskodik.(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a.)a véleményező, javaslattevő nevét, lakcímét, székhelyét vagy telephelyét,

b.)a vélemény, javaslat rövid lényegét,

c.)annak megjelölését, hogy a vélemény vagy a javaslat az előzetes vagy a munkaközi szakaszban érkezett,

d.)a vélemény és javaslat érdemi, vagy nem érdemi minősítését, valamint

e.)az érdemi vélemény és javaslat elfogadásának vagy elutasításának tényét.9.§


(1) Valamennyi, határidőben beérkezett javaslatot és véleményt Hivatal továbbít a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó tervező (a továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit, arra vonatkozó értékelésével, hogy a vélemény érdemi-e, illetve az érdeminek minősített vélemények elfogadására vagy elutasítására vonatkozó szakmai indokolásával visszaküldi a Hivatal részére.


(2) Az (1) bekezdés szerinti valamennyi érdemi véleményt és annak szakmai indokolását a polgármester a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.


(3) A partnerségi egyeztetés során a határidőben beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.


7. Nyilvánosságot biztosító rendelkezések


10.§


(1)Az eljárással érintett településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a települési honlapon biztosított tárhelyre.


(2) A partnerségi egyeztetés során határidőben beérkezett, érdemi, de a képviselő-testület által elutasított véleményekről – az elutasítás indokát is tartalmazó – tájékoztatót kell készíteni, melyet a település honlapján közzé kell tenni.


(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a település honlapján közzé kell tenni.8.Záró rendelkezések

11.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vámoscsalád, 2017. május 31.                            Németh Imre                                                        dr. Husz Norina

                            polgármester                                                                jegyző