Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 27

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek teljesítését  71.871.881.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről

21.911.971

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28.982.336

közhatalmi bevételek

4.057.871

működési bevételek

1.496.236

felhalmozási bevételek

1.297.550

Költségvetési bevételek összesen

57.745.964

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13.235.050

államháztartáson belüli megelőlegezések

890.867

Finanszírozási bevételek összesen

14.125.917

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

71.871.881


(3) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  41.215.356.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

Személyi juttatások

11.603.030

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.321.112

Dologi kiadások

10.030.668

Ellátottak pénzbeli juttatásai

307.000

Egyéb működési célú kiadások

4.508.141

Működési kiadások összesen

28.769.951

Beruházások

7.640.194

Felújítások

4.401.687

Felhalmozási kiadások összesen

12.041.881

Költségvetési kiadások összesen

40.811.832

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

403.524

Finanszírozási kiadások összesen

403.524

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

41.215.356


(3)Az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.


3.§.

(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


4.§


(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. .évben képződött költségvetési pénzmaradványát 30.656.525.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2017. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.5.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg főösszegét 169.939.266.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 139.863.934.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.


                                                                                      6.§.E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Vámoscsalád, 2018. április 25.


                                                 Németh Imre                         Dr. Husz Norina

                                                 polgármester                               jegyző