Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Vámoscsalád Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 49.178.260.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 38.492.542.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 10.685.718.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2021. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg főösszegét 152.275.863.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 148.594.079.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek teljesítése

Sor-
szám

Rovat megnevezése

1.

2.

3.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 980 112

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 314 516

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

06

Elszámolásból származó bevételek

55 360

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

20 349 988

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 176 964

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

21 526 952

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 256 021

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

6 256 021

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

26

Értékesítési és forgalmi adók

7 661 119

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

7 661 119

32

Egyéb közhatalmi bevételek

11 286

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

7 672 405

34

Készletértékesítés ellenértéke

35

Szolgáltatások ellenértéke

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

468 840

37

Tulajdonosi bevételek

1 518 811

38

Ellátási díjak

772 260

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

10

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

47

Biztosító által fizetett kártérítés

34 140

48

Egyéb működési bevételek

550 226

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

3 344 287

50

Immateriális javak értékesítése

51

Ingatlanok értékesítése

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

53

Részesedések értékesítése

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

100 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

0

Költségvetési bevételek összesen

38 899 665

Előző évi maradvány

9 541 472

Államháztartáson belüli megelőlegezés

737 123

Finanszírozási bevételek

10 278 595

68

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

49 178 260

2. melléklet

Kiadások teljesítése

Sor-
szám

1.

2.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 346 262

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

306 384

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

55 920

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

5 708 566

15

Választott tisztségviselők juttatásai

6 059 704

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

240 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6 299 704

19

Személyi juttatások (=14+18)

12 008 270

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 244 385

21

Szakmai anyagok beszerzése

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 292 655

23

Árubeszerzés

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 292 655

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

93 303

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

117 418

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

210 721

28

Közüzemi díjak

1 538 706

29

Vásárolt élelmezés

1 425 095

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

490 984

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

328 310

34

Egyéb szolgáltatások

2 275 622

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

6 058 717

36

Kiküldetések kiadásai

37

Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 808 559

40

Fizetendő általános forgalmi adó

41

Kamatkiadások

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

52 129

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

1 860 688

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

10 422 781

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

773 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

773 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

12 000

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

58

Egyéb elvonások, befizetések

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

12 000

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 453 840

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

66

Árkiegészítések, ártámogatások

67

Kamattámogatások

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

195 650

70

Tartalékok

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

4 661 490

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

11 900

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

420 754

76

Részesedések beszerzése

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 178

79

Beruházások (=72+…+78)

486 832

80

Ingatlanok felújítása

4 822 324

81

Informatikai eszközök felújítása

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 302 027

84

Felújítások (=80+...+83)

6 124 351

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

91

Lakástámogatás

1 000 000

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

1 000 000

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

37 721 109

96

irányítószervi támogatás

97

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

771 433

98

finanszírozási kiadások összesen

771 433

99

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38 492 542

3. melléklet

Közhatalmi bevételek teljesítése

Megnevezés

Rovat-szám

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó )

B351

7 661 119

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7 661 119

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

11 286

Közhatalmi bevételek összesen

B3

7 672 405

4. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Családi támogatások

K42

0

ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

773 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

773 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

773 000

5. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése

Megnevezés

Rovat-szám

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

60000

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

4 150 340

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

243 500

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

K506

4 453 840

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

egyéb civil szervezetek részére

K511

195 650

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

K511

195 650

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Mindösszesen:

4 649 490

6. melléklet

Beruházások és felújítások teljesítése

Rovat megnevezése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

11 900

Tp_LINK_PS 110U printserver

11 900

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

420 754

vezetékes telefonkészülék

6 291

porszívó

23 543

Honor telefonkészülék

28 669

polcos tároló orvosi rendelőbe

232 000

vágógép

23 543

közlekedési tábla

22 270

érintésmentes infravörös hőmérő

15 900

szenzoros adagoló orvosi rendelőbe

15 000

láncfűrész

15 747

5 polcos fémállvány

37 791

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 178

vezetékes telefonkészülék

1 699

Honor telefonkészülék

7 741

porszívó

6 357

vágógép

6 357

közlekedési tábla

6 013

érintésmentes infravörös hőmérő

4 293

szenzoros adagoló orvosi rendelőbe

4 050

Tp_LINK_PS 110U printserver

3 213

láncfűrész

4 252

5 polcos fémállvány

10 203

Beruházások

486 832

Ingatlanok felújítása

4 822 324

Riasztórendszer orvosi rendelőbe

148 705

Szennyvízrendszer felújítás

12 466

ravatalozó villanyszerelés

85 918

Magyar Falu Program járdafelújítás

4 575 235

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 302 027

Riasztórendszer orvosi rendelőbe

40 150

szennyvízrendszer felújítás

3 366

ravatalozó villanyszerelés

23 198

Magyar Falu Program járdafelújítás

1 235 313

Felújítások

6 124 351

MINDÖSSZESEN

6 611 183

7. melléklet

2020. évi maradvány kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei

38.899.665

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

37.721.109

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1.178.556

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10.278.595

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

771.433

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

9.507.162

Alaptevékenység maradványa

10.685.718

Összes maradvány

10.685.718

Alaptevékenység szabad maradványa

10.685.718

8. melléklet

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

257 536

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

257 536

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

128 423 561

128 911 536

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 809 430

3 115 412

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

132 232 991

132 026 948

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 314 000

2 314 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 314 000

2 314 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 314 000

2 314 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

134 804 527

134 340 948

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

2 030 210

2 036 489

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

2 030 210

2 036 489

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 030 210

2 036 489

47

C/II/1 Forintpénztár

51 380

109 735

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

51 380

109 735

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 909 202

11 103 938

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 909 202

11 103 938

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 960 582

11 213 673

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

407 033

110 133

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

380 841

72 583

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

26 192

37 550

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 158 017

2 944 661

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

165 482

165 482

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 957 693

2 773 003

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

34 842

6 176

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 565 050

3 054 794

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 599 499

1 597 959

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 599 499

1 597 959

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 599 499

1 597 959

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

35 000

32 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

35 000

32 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 199 549

4 684 753

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

150 994 868

152 275 863

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

169 282 052

169 282 052

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

25 543 699

25 543 699

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 498 444

8 498 444

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-45 563 647

-55 570 986

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-10 007 339

840 870

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

147 753 209

148 594 079

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

37 785

768

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

859 038

1 217 475

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

896 823

1 218 243

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

771 433

737 123

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

771 433

737 123

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

771 433

737 123

234

H/III/1 Kapott előlegek

440 525

532 472

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

13 585

27 483

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

454 110

559 955

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 122 366

2 515 321

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 023 495

1 077 799

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

95 798

88 664

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 119 293

1 166 463

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

150 994 868

152 275 863