Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 11

Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.11.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 66.637.254.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 55.573.944.- Ft –ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 10.750.762.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 164.800.462.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 146.562.198.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítése

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 212 249

13 212 249

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

8 273 704

8 273 704

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 273 704

8 273 704

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 059 553

4 059 553

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 815 506

0

0

27 815 506

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 153 530

5 153 530

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 969 036

0

0

32 969 036

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 966 366

6 966 366

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 966 366

0

0

6 966 366

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 798

7 798

Közhatalmi bevételek

B3

6 974 164

0

0

6 974 164

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

202 908

202 908

Tulajdonosi bevételek

B404

879 000

879 000

Ellátási díjak

B405

689 700

689 700

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

15

15

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

15

0

0

15

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

159 333

159 333

Egyéb működési bevételek

B411

261 023

261 023

Működési bevételek

B4

2 191 979

0

0

2 191 979

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 135 179

0

0

42 135 179

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 225 839

2 225 839

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 225 839

0

0

2 225 839

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 225 839

0

0

2 225 839

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

44 361 018

0

0

44 361 018

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 279 172

21 279 172

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

21 279 172

0

0

21 279 172

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

997 064

997 064

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22 276 236

0

0

22 276 236

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

22 276 236

0

0

22 276 236

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

66 637 254

0

0

66 637 254

2. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítése

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 187 686

8 187 686

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

90 000

90 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 590 186

0

0

8 590 186

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 210 207

9 210 207

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

240 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

9 450 207

0

0

9 450 207

Személyi juttatások

K1

18 040 393

0

0

18 040 393

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 408 718

2 408 718

Szakmai anyagok beszerzése

K311

4 189

4 189

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 069 808

3 069 808

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3 073 997

0

0

3 073 997

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

143 599

143 599

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

192 076

192 076

Kommunikációs szolgáltatások

K32

335 675

0

0

335 675

Közüzemi díjak

K331

1 817 468

1 817 468

Vásárolt élelmezés

K332

1 354 217

1 354 217

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 083 878

1 083 878

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

353 200

353 200

Egyéb szolgáltatások

K337

5 622 641

5 622 641

Szolgáltatási kiadások

K33

10 231 404

0

0

10 231 404

Kiküldetések kiadásai

K341

8 195

8 195

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

8 195

0

0

8 195

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 358 884

2 358 884

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

7 652 672

7 652 672

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 011 556

0

0

10 011 556

Dologi kiadások

K3

23 660 827

0

0

23 660 827

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

317 000

317 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

317 000

0

0

317 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

48 248

48 248

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

48 248

0

0

48 248

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 850 200

3 850 200

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

205 850

205 850

Tartalékok

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 104 298

0

0

4 104 298

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 531 236

0

0

48 531 236

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

412 204

412 204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

308 764

308 764

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

118 521

118 521

Beruházások

K6

839 489

0

0

839 489

Ingatlanok felújítása

K71

3 770 797

3 770 797

Informatikai eszközök felújítása

K72

13 166

13 166

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

555 694

555 694

Felújítások

K7

4 339 657

0

0

4 339 657

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 000 000

0

0

1 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 179 146

0

0

6 179 146

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

54 710 382

0

0

54 710 382

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

863 562

863 562

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

863 562

0

0

863 562

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

863 562

0

0

863 562

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 573 944

0

0

55 573 944

3. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

Megnevezés

Rovat-szám

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó )

B351

6 966 366

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 966 366

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 798

Közhatlami bevételek összesen

B3

6 974 164

4. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

317 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

317 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

317 000

5. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 850 200

ebből: központi költségvetési szervek

K506

130 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

3 597 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

123 200

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

205 850

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

205 850

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

4 056 050

6. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítése

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből

308 764

rózsafuttató állvány

192 000

2 db kerti pad

90 000

szénmonoxid érzékelő

26 764

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből

412 204

meghajtó, gembird USB HDD ház

18 504

Apple iPad 9, Dell Vostro notebook

393 700

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

118 521

meghajtó, gembird USB HDD ház

4 996

Apple iPad 9, Dell Vostro notebook

106 299

szénmonoxid érzékelő

7 226

Beruházások összesen

839 489

Ingatlanok felújítása, ebből

3 770 797

Vasivíz beruházás

2 948 490

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója

79 000

Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése

743 307

Informatikai eszközök felújítása, ebből

13 166

Acer AL14A32 akkumulátor

13 166

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

555 694

Vasivíz beruházás

330 116

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója

21 330

Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése

200 693

Acer AL14A32 akkumulátor

3 555

Felújítások összesen

4 339 657

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

5 179 146

7. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei

44.048.470

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54.710.382

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-10.661.912

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22.276.236

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

863.562

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

21.412.674

Alaptevékenység maradványa

10.750.762

Összes maradvány

10.750.762

Alaptevékenység szabad maradványa

10.750.762

8. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatása 2022.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

128 911 536

124 604 372

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 115 412

10 163 442

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

132 026 948

134 767 814

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 314 000

2 314 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 314 000

2 314 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 314 000

2 314 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

134 340 948

137 081 814

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

2 036 489

2 038 337

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

2 036 489

2 038 337

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 036 489

2 038 337

C/II/1 Forintpénztár

109 735

157 975

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

109 735

157 975

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

11 103 938

21 564 961

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

11 103 938

21 564 961

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

11 213 673

21 722 936

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

110 133

110 977

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

72 583

70 215

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

37 550

40 762

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 944 661

2 216 439

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

165 482

55 114

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

2 773 003

2 138 815

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

6 176

22 510

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 054 794

2 327 416

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 597 959

1 597 959

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 597 959

1 597 959

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 597 959

1 597 959

D/III/4 Forgótőke elszámolása

32 000

32 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

32 000

32 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 684 753

3 957 375

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

152 275 863

164 800 462

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

169 282 052

169 282 052

G/II Nemzeti vagyon változásai

25 543 699

25 543 699

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 498 444

8 498 444

G/IV Felhalmozott eredmény

-55 570 986

-54 730 116

G/VI Mérleg szerinti eredmény

840 870

-2 031 881

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

148 594 079

146 562 198

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

768

48 110

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 217 475

184 560

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 218 243

232 670

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

737 123

863 562

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

737 123

863 562

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

737 123

863 562

H/III/1 Kapott előlegek

532 472

475 764

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

27 483

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

559 955

475 764

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 515 321

1 571 996

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 077 799

1 206 470

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

88 664

15 459 798

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 166 463

16 666 268

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

152 275 863

164 800 462