Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 27

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

2023.05.27.

Meszlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva – az 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).

2. § (1) A kerti hulladékot elsősorban helyben történő komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

(2) Az ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag kivételesen indokolt esetben (különösen növényegészségügyi okokból, kártevők terjedésének megelőzése céljából) semmisíthető meg égetéssel.

3. § (1) A saját ingatlanon keletkező avar és kerti hulladék nyílt téri égetése ünnepnap kivételével keddi és pénteki napokon 6 és 20 óra közötti időszakban a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

(2) Tilos az égetés erősen szeles, ködös, nyomott légköri viszonyok esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.