Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 11- 2016. 05. 11

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló

1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 70.490 ezer Ft-ban,
 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 70.490 ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 70.490 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. a következő 17/A.§-sal egészül ki:

„17/A.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 1. bérjellegű kifizetések,
 2. készpénzelőleg,
 3. postai kézbesítés,
 4. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 5. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 6. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 7. reprezentáció,
 8. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 9. utazási költségtérítés, bérlet,
 10. természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 11. élelmiszer ellátmány beszerzése,
 12. ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 13. ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 14. jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5.§      A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §     A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7.§      A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


8. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


9.§      A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


10. §   A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


11.§      A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


12. §   A Kr. 20. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


13.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. május 10. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                  Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző