Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 13- 2017. 09. 13

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és

az 1.§ tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A.§ Helyi népszavazást legalább 164 fő választópolgár kezdeményezhet.”


2.§        A R. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

18/A. Összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos eljárás

32/A.§ (1) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést írásban, a kezdeményezés alapjául szolgáló tények, körülmények megjelölésével, a polgármesternek címezve kell benyújtani.

(2) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, illetve képviselői vagy bizottsági indítványt (a továbbiakban együtt: kezdeményezés) a polgármester átadja a kijelölt bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén a kijelölt bizottság tagja részére.

(3) A kijelölt bizottság az átvételt követő 15 napon belül kivizsgálja a kezdeményezést, amelynek során meghallgathatja az érintett képviselőket és a kezdeményezés benyújtóját, továbbá dokumentumokat tanulmányozhat és adatokat kérhet be.

(4) A kijelölt bizottság elnöke a következő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet a kijelölt bizottság vizsgálatának megállapításairól, valamint az összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre vonatkozó javaslatáról.

32/B.§ A méltatlansággal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

32/C.§ A kijelölt bizottság elnöke az összeférhetetlenségre, méltatlanságra vonatkozó iratokat az önkormányzati hivatalban e célra kijelölt helyen elkülönítetten kezeli, és gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról.”


3.§        A R. 22. § (1) bekezdésében az „önkormányzati hirdetőtábláján” szövegrész helyébe az „önkormányzat székhelyén található hirdetőtáblán” szöveg lép.


4.§ (1)   Hatályát veszti az R. 18.§ a) pontja.

(2)   Hatályát veszti a R. 8.§ c) pontjában a „nincs mód az azonnali válaszadásra, vagy” és a R. 31. § (1) bekezdés a) pontjában az „és népi kezdeményezés” szövegrészek.


5.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember 12. napján kihirdetésre került.


Dr. Varga Krisztina

jegyző