Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 26- 2017. 10. 26

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6.§-a a következő e) ponttal egészül ki:

„6.§ Települési támogatás nyújtható:

e) karácsonyi támogatásként.”


2.§        Az Ör. a következő 10/A.§-sal egészül ki:

„10/A.§ (1) A polgármester karácsonyi támogatásként 17.000 Ft összegű települési támogatást nyújt évente egy alkalommal:

  1. 65 évnél idősebb, vagy
  2. mozgásában korlátozott, vagy
  3. fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.

  1. A karácsonyi támogatás igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében személyi igazolvány,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.”


3.§        Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4.§        A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. október 25. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző