Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 26- 2018. 09. 26

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A.§ Az önkormányzat a 6. mellékletben felsorolt társulások tagja.”


2.§        A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§        A R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.


4.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 25. napján kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyző