Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 25 - 2022. 07. 25

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.25.

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletben Sorokpolány Község Helyi Építési Szabályzatát mellékleteivel együttesen – beleértve a 3. melléklet szerinti Sorokpolány község belterületi Szabályozási tervlapját, valamint a 4. melléklet szerinti Sorokpolány község külterületi Szabályozási tervlapját - közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.”

2. § A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre van felosztva.

(2) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:

1. lakóterület: falusias Lf jelű

2. vegyes terület: településközponti vegyes Vt jelű

3. gazdasági terület

a) kereskedelmi, szolgáltató Gksz jelű

b) ipari Gip jelű

4. különleges terület

a) temető K-T jelű

b) kastély K-K jelű

c) bánya K-B jelű

(3) Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területei:

1. közlekedési és közmű terület
a) közlekedési terület
b) közmű terület KM jelű
2. zöldterület.
a) zöldterületi közkert Z-Kk jelű
b) sport terület Z-S jelű
3. erdőterület
a) gazdasági célú Eg jelű
b) védő erdő Ev1-i, Ev1-h jelű
c) védett erdő Ev2-b jelű
4. mezőgazdasági terület:
a) általános jelű
b) korlátozott használatú Mko jelű
5. Vízgazdálkodási terület V jelű
6. különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület KbM jelű
területfelhasználási egységbe sorolja.”

3. § A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.”

4. § A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület

28/A. § (1) A KbM jelű különleges beépítésre nem szánt mauzóleum területen kegyeleti, egyházi, kulturális és látogatási és a terület kiszolgálására szolgáló építmények helyezhetőek el a kialakult állapoton kívül 4,5 m legnagyobb építménymagasággal, szabadon álló módon.

(2) A különleges beépítésre nem szánt mauzóleum területen a kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.”

5. § A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 32. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Építési tilalom kerül elrendelésre a 025/10. hrsz-ú ingatlanon EOV koordináta rendszer szerinti Y: 471 161, X: 199 729, Z (Adria): 191 m felszámolt kút 10 m sugarú környezetében lezárt kút körül.”

6. § (1) A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti a Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.16.) önkormányzati rendelet

e) 31. §-a.

8. § Ez a rendelet 2022. július 25-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 26. napjával.