Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 2.457.004 Ft
Működési bevétel: +61.304 Ft
Felhalmozási bevétel: + 75.000 Ft
Összes változás: + 2.593.308 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 204.772 Ft
Dologi kiadások + 12.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás: +2.141.750 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás: 234.786 Ft
Összes változás: - 2.593.308 Ft
Sorokpolány, 2022. május …..

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.