Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 25
Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…...) önkormányzati rendelettervezetéhez
Sorokpolány község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról,
valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Megbízó), közbeszerzési eljárással kiválasztotta és szerződést kötött a TURA-Terv Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft., mint közös ajánlattevőkkel az „M86 autóút Körmend (M80) - Szombathely-Zanat kelet (M86) közötti tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, továbbá az építési engedély megszerzése” (a továbbiakban: Projekt) érdekében. A Projekt érinti Sorokpolány Község Önkormányzat közigazgatási területét. A NIF Zrt., mint Célmegvalósító 2020.05.15. napján vállalkozási szerződést kötött a projekt megvalósítása érdekében, amelyhez kapcsolódik a szükséges településrendezési eszközök módosításának finanszírozása is. Sorokpolány Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban semminemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli.
Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a nyomvonal és Sorokpolány község településrendezési tervének az összehangolásához a településrendezési terv módosítása szükséges. Az önkormányzati rendelet módosítása során építési tilalom kerül rögzítésre beazonosítható hely és annak 10 m sugarú körének megadásával. A rendelet módosítása során új 28/A alcímmel és új 28/A. §-al egészül ki, „Különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület” tekintetében, amely módosítás költségét az önkormányzat finanszírozza.
Az állami főépítész záró szakmai véleményében a módosítás ellen kifogást nem emelt.
A településfejlesztési döntések értelmében a rendelet kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:
1. § kiegészítésre kerül a belterületi szabályozási tervlapjára és a külterületi szabályozási tervlapjára történő hivatkozással.
2. §-ban a különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület és övezeti jele „KbM jelű” kerül beemelésre.
3. §-ban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3. §-ban foglaltakra is – a HÉSZ jogharmonizációs célú módosítása történik.
4. §-ban a HÉSZ új 28/A alcímmel és új 28/A. §-al egészül ki, a „Különleges beépítésre nem szánt mauzóleum terület” tekintetében. A rendelkezés tartalmazza az elhelyezhető építmények építési előírásait.
5. §-ban az építési tilalom kerül rögzítésre beazonosítható hely és annak 10 m sugarú körének megadásával.
6. § és 7. §-ban a rendelet 1. melléklete a belterület szabályozási tervlap és a 2. melléklete a külterület szabályozási tervlap cserélésre kerül.
A 8. § a rendelet hatályba lépéséről szól.
Sorokpolány, 2022. június 14.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.