Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2017. 11. 01- 2018. 03. 31

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(X.31.)                önkormányzati rendelete a  szociális célú tűzifa juttatásról.Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 1. §A rendelet hatálya Olaszfa község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.


 1. §


 1. Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg. A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja.


 1. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy személy részére állapítható meg támogatás.


 1. §


 1. Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén annak a  kérelmezőnek, aki:


 1. a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz.
 2.  akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és
 3.  fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


 1. A kérelem elbírálása során előnyt élveznek az


     a)  aktív korúak ellátására,

     b)  időskorúak járadékára,

               c) vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában

történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban     részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülök) jogosult,


        d)  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

        e) kiskorú gyermeket nevelők,

        f)  egyedül élő időskorúak.


 1.  A kérelmek benyújtási határideje 2018. január 31.  A határidő   elmulasztása jogvesztő.


(4)  A kérelem e rendelet 1. számú mellékletét képezi.


 1.  Olaszfa Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre     ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.


 1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. április 1-én hatályát veszti.
Olaszfa, 2017. október 30.

               /: Landor Gyula :/                                            /: Biró Tibor :/

                   polgármester                                                   jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. október 31. napján Olaszfa Község Önkormányzata hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel megtörtént.                                                                                                               Biró Tibor


                                                                                                                 jegyző


Mellékletek