Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.( (I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 15- 2017. 02. 16

 Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.( (I.31.) önkormányzati rendelete módosításárólOlaszfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1.§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (4)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A közszolgáltatást az Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8798  Zalabér, 3096/12.hrsz, Cg.száma: 20-10-040253, adószáma: 14346628-2-20) végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.”  2. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Olaszfa, 2017. február 13.

  Landor Gyula                                                    Biró Tibor  

                          polgármester                                                       jegyző


Záradék: E rendelet 2017. február 14-án kihirdetésre került.

               Olaszfa, 2017. február 14.


                                                                                                         Biró Tibor

                                                                                                             jegyző


Mellékletek