Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2017. 05. 24

       

Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

       

       

       

Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

       


       


       

A rendelet hatálya

       

       

1.§

       

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

      

       


       

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése

       

       

2. §

       

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

       

            Eredeti bevételi előirányzat:                 67 708 909  Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                        83 897 382  Ft

            Bevételi teljesítés:                                 84 720 422  Ft

       

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

       


       

3. §

       


(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

       

Eredeti kiadási előirányzat:                             67 708 909  Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   83 897 382  Ft

            Kiadási teljesítés:                                             58 727 835 Ft

       

                 


(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

       

                                                                                                                    (Adatok  forintban)


                                                                                               Eredeti      Módosított        Teljesítés

- személyi juttatások:                                                  22.877.200    23.530.760       22 207 691

- munkaadókat terhelő járulékok:                               4 757.048       4.958.591               4.756.948

- dologi kiadások :                                                     21.308.448    23.434.733      16.804.163    

- szociális kiadások, juttatások:                                               1.193.200      1.904.400        1.836.400      

- pénzeszközátadás, működési, felhalmozási célra:         1.837.000      2.446.614          2.446.614

- Elvonások és befizetések:                                                    0                 600.000            597.625

 -tartalék:                                                                      _14.791.993__15.801.492_____________                                                                                                  

Működési kiadások összesen:                                        66.764.889    72.676.590      48.649.441                

       

- beruházási előirányzat:                                                        0      7.382.000        7.374.486     

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                 

- felújítás:                                                                                      0      1.615.960        1.615.960   

- tartalék:                                                                                0                0                  0__  

Felhalmozási kiadások összesen:                                                 0       8.997.960       8.990.446                                                                                                      


Finanszírozási kiadások:                                            944.020___2.222.832____1.087.948

      

Összesen:                                                                67.708.909    83.897.382     58.727.835                 

  

        

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat Támogatási kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


(6) A Olaszfai Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

      

       

       

4. §

       

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

       
Az önkormányzat vagyona

       

       

5. §

       

A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

       

                                                  Előző évi                      Tárgyévi 

       

                        Eszközök          197 440 794  Ft             206 313 437  Ft        

                        Források           197 440 794  Ft             206 313 437  Ft

       

       

    

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.       

Egyéb rendelkezések

       

       

6. §

       

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás  címén  kapott 34.377.784 Ft (módosított)

összeggel szemben 35.023.016,-Ft-al számol el.      

       

  1. Az önkormányzat támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.


         


       

7. §

       

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2016. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

       

       


8. §

       


  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

            

Az önkormányzat pénzmaradványa

       


9. §

       

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


10. §


Az önkormányzat eredmény kimutatása


       Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

            


Záró rendelkezések

       


11. §

       

       

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

       

       

Olaszfa, 2017.05.22.    

       

       

       

        

       
                              /: Landor Gyula :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

        

       
       

Záradék: A rendelet 2017. május hó 23 nap kihirdetésre került. 


                Olaszfa, 2017. május hó 23 nap.   

       

       

             

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző
Mellékletek