Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Olaszfa Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 29- 2017. 12. 13

Olaszfa Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

8 /2017.(VI 28.) önkormányzati rendelete

Olaszfa Község  településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Olaszfa Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. /1/ bekezdés 1./ pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6. §. /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§A Rendelet hatálya kiterjed Olaszfa Község Önkormányzata


a.)településfejlesztési koncepciója

b.)integrált településfejlesztési stratégiája

c.) településrendezési eszközei,

d.)a településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve(továbbiakban:kézikönyv), valamint településképi rendelete

(a továbbiakban a)-e)pont együtt: településfejlesztési , településrendezési, valamint egyes településképi dokumentumok )elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésére, szabályaira.    
A partnerségi egyeztetésben részt vevők köre:


2.§A  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet )szerinti partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek


 1. Olaszfa Község Közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek.


 1. Olaszfa Község Közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
 2. Olaszfa Község Közigazgatási  területén székhellyel rendelkező  civil szervezetek.
 3. Olaszfa Község Közigazgatási  területén működő elismert egyház.
 4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3.§
 1. A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat a Korm. rendelet szerint  történő előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató szakaszában a partner írásban történő tájékoztatása hirdetmény útján történik.
 2. A partnerek szóbeli tájékoztatása lakossági fórum keretében kerül sor a 7. § szerint.4.§(1) A hirdetmény a Korm. rendelet szerinti kötelező esetekben az önkormányzat     http://www. olaszfa.hu honlapján ( a továbbiakban: honlap ) és hirdetőtábláján kerül közzétételre.

(2) A hirdetmény az előzetes tájékozató szakasz esetén tartalmazza:


          a.) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

          b.)a partner észrevételének benyújtására nyitva álló határidőt és

          c.)  a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető


 1. A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:


 1. az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos ás állami főépítész eljárása estén, legalább a tervezett összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészleteket,   
 2. a partner észrevételének benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető


A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határideje5.§(1)       A partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevételeiket a Korm. rendeletben megszabott határidőre

 1. postai levélben a polgármesternek címezve, 9824 Olaszfa, Ady E.  u. 15. szám alatti címre,
 2. elektronikus levélben a polgarmester@olaszfa.hu e-mail címre juttathatják el.
6.§(1) A véleményezési határidő a hirdetmény honlapon történő megjelenésével kezdődik és az abban meghatározott határidőig tart.

(2)A partner postai úton és elektronikusan véleményezési határidő végéig beérkezőleg  nyilváníthat véleményt. A véleményezési határidő lejártát követően érkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.


Lakossági fórum


7. §(1) A lakossági fórum helyét és idejét és időpontját a polgármester határozza meg, amelyről hirdetmény jelenik meg a 4. § - ban meghatározott módon. 

(2) A lakossági fórumon elhangzottak lényege kerül a jegyzőkönyvbe rögzítésre.


A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


8. §(1)A partnertől beérkezett javaslat, vélemény az eljárás ügyiratainak részét képezi, Oszkói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

(2) A  nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a.) A véleményező, javaslattevő nevét, székhelyét vagy telephelyét, természetes személy estén a megadott elérhetőségét,

b.) vélemény, javaslat rövid lényegét,

c.)annak megjelölését, hogy a vélemény vagy javaslat előzetes vagy munkaközi szakaszban érkezett ,

d.) a vélemény és javaslat érdemi vagy nem érdemi minősítését, valamint

e.) az érdemi vélemény és javaslat elfogadásának vagy elutasításának tényét.

(3) Valamennyi határidőben beérkező javaslatot és véleményt az önkormányzati főépítész megvizsgál és értékeli, hogy érdemi-e.

(4) Valamennyi érdemi véleményt az önkormányzati főépítész továbbít a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó tervező (továbbiakban tervező ) részére, aki valamennyit szakmai indoklásával ellátva küld vissza a hivatal részére.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott valamennyi érdemi véleményt és szakmai indoklást a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.

(6) A partnerségi egyeztetés során a beérkezett valamennyi érdemi véleményt elfogadásról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.


Nyilvánosságot biztosító rendelkezések


9.§ 1. Az elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a Hivatal gondoskodik .
 2. Az elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása a Hivatalban nyomtatásban közzétételre kerül.


Záró rendelkezések10.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Olaszfa, 2017. június 27.

/:Landor Gyula  :/
polgármester

/:Biró Tibor :/
jegyző Kihirdetve: Olaszfa, 2017.június 28.          / :Biró Tibor:/
           jegyző Mellékletek