Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 26- 2023. 04. 14

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

2022.10.26.

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

(2) Háztartásonként legfeljebb 5m3 természetben nyújtott tűzifa támogatás állapítható meg.

(3) A juttatást a képviselő testület a támogatás erejéig nyújtja. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy személy részére állapítható meg támogatás, egy fűtési idényben csak egy alkalommal.

2. § (1) Térítésmentesen szociális célú tűzifa adható az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén annak a kérelmezőnek, aki:

a) szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet határidőben benyújtja az önkormányzathoz

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, és

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A kérelem elbírálása során előnyt élveznek

a) az aktív korúak ellátására jogosultak

b) az időskorúak járadékára jogosultak

c) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

d) a kiskorú gyermeket nevelők

e) az egyedül élő időskorúak

(3) A kérelmek benyújtási határideje: 2022. november 11. (13.óra) A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelem benyújtása az az 1. melléklet szerinti nyomtatványon történik, a kérelmeket a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalban és Olaszfa Község Önkormányzati Hivatalában lehet leadni.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át.

3. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és 2023. április 15-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Olaszfa Község Önkormányzatának 5/2022 (X.25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz

1.1. Név:__________________________________________________________________

1.2. Születési név: __________________________________________________________

1.3. Születés helye, ideje:_____________________________________________________

1.4. Anyja neve: ____________________________________________________________

1.5. TAJ száma:_____________________________________________________________

1.6. Állampolgársága:________________________________________________________

1.7. Lakóhelye:_____________________________________________________________

1.8. Tartózkodási helye:______________________________________________________

1.9. Telefonszáma: ________________________________________________________

1.10. A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

1.11. Név: Születési hely, idő: Foglalkozás:

a) ______________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________

d) ______________________________________________________________________

e) ______________________________________________________________________

2. Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó (nettó)

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

3. A lakás címe, amelyre a támogatást igényli:

___________________________________________________________________

4. Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiekben igazolt jövedelmemen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.

5. Olaszfa, 20________________________ ___________________________

kérelmező aláírása

2. melléklet az 5/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Olaszfa Község Önkormányzatának 5/2022 (X.25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Átvételi elismervény

…………………...…………….(név) Olaszfa , …………………….u. ………..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Olaszfa község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X.19.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……..…m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

2. Olaszfa, ............. év ........................... hó ...... nap …………………………………….. ……………………………………………

átadó átvevő