Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A temetőről

Hatályos: 2023. 08. 05

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A temetőről

2023.08.05.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § (1)1 A jelen rendelet hatálya a község közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 325. hrsz--ú köztemetőre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját maga teljesíti.

(3) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) a temetőben való közlekedést akadálymentesen biztosítja a bejárattól a ravatalozóig aszfaltozott úttal

b) vízvételi lehetőség közkútról

c) a temetőben ravatalozót villannyal, koporsóhűtővel és egyéb felszereléssel együtt

d) hulladék lerakóhelyet

e) illemhelyet

(4) Az (1) -(2) bekezdésben felsorolt létesítmények használatáért az önkormányzat díjat nem számol fel.

2. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait

2. § (1) A temető nyitva tartási ideje: folyamatos.

(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(3)2

(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére az Önkormányzat temető fenntartási hozzájárulást nem állapít meg.

(5) A temetkezési szolgáltatók részére a temetői létesítmények, illetve az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért az Önkormányzat díjat nem állapít meg.

3. § (1) Tilos a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutyát.

(2) Tilos az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani.

(3) Tilos hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni, a hulladékot, koszorú- és virág maradványt a temetőben elégetni.

(4) Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

(5) Tilos a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

3. A sírhely gazdálkodás szabályai

4. § (1)3

(2) A sírhelyeket az Önkormányzat jelöli ki.

(3) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely: 25 év

b) kettős sírhely: 25 év

c) gyermek sírhely: 25 év

d) urnasírhely : 25 év

e)4 sírbolt (kripta): 60 év.

(4) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártát követően az Önkormányzat a sírhely felett rendelkezni jogosultat a lejárt sírhely megjelölésével vagy felhívás útján értesíti.

(5) Amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az Önkormányzat elrendelheti a síremlék elbontását, exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését.

5. § (1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megváltása és újraváltása :

a) egyes sírhely esetében 12.500,-Ft

b) kettős sírhely esetében Ft 25.000,-Ft

c) gyermek sírhely esetében 0,- Ft

d) urnasírhely esetében 12.500,- Ft

e) sírbolt (kripta) esetében 125.000,-Ft .

(2) Ha a rendelkezési jog leteltét követően a sírhelyet 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az Önkormányzat jogosult azt újból felhasználni.

6. § (1) Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon elhunyt személyek részére, akik az ország, megye, község érdekében kiemelkedő - gazdasági, tudományos, művészeti, társadalmi - tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell.

(4) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett az elhalt özvegye is eltemethető.

(5) A díszsirhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

4. A sírhelyek méretezésének, a sírjelek alkalmazásának , a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezésének , és a sírgondozás szabályai

7. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) egyes sírhely

b) kettős sírhely

c) gyermek sírhely

d) urnasírhely ,

e) sírbolt (kripta)

(2) A sírhelyek mérete az alábbiak szerint kerül meghatározásra :

a) egyes sírhely: 2,10 m hossza, 0,9 m szélessége,

b) kettős sírhely: 2,10 m hossza, 1,90 m szélessége,

c) gyermek sírhely: 1,60 m hossza, 0,9m szélessége,

d) az urnasírhely : 2,10 m hossza, 0,9 m szélessége,

e) sírbolt (kripta): az érvényes építési jogszabályi előírásoknak megfelelően

8. § (1) A kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(2) A sírhelyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos sírhelyek és a sorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a sírhely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(3) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.

(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(6) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

5. A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

9. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a sírhely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző 2. munkanapon be kell jelenteni az Önkormányzat részére, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az Önkormányzat ellenőrizheti.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az Önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) A sírhely felnyitását legalább a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) A sírhelynek a hamvak kivétele céljából történő felnyitását legalább a felnyitást megelőző 12 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

10. § Ez a rendelet 2022. december 14-én lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdését az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (3) bekezdés e) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.