Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.03.

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit 226.655.493 Ft-ban, kiadásait 226.655.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi fogcímek összegeit a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) A képviselő-testület költségvetési hiányt nem állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testületet illeti meg.

4. § (1) A képviselő-testület nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklettartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat átvett és átadott pénzeszközeit e rendelet az 5. melléklet. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési célú általános és céltartalékait e rendelet a 7. melléklet szerint 150.015.597 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) Irányító szervi támogatások összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023-2026. évre vonatkozó bevételek összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023-2026. évre vonatkozó kiadások összegét a 10. melléklet tartalmazza .

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hoz.

7. § (1) Az önkormányzat helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyelet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzatnak európai uniós finanszírozott támogatással megvalósuló projektjét a 15. melléklettartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

d) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) Az önkormányzat belső szabályzatban köteles rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § Az ÁHT 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás adatai e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.