Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 15- 2023. 04. 16

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.15.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a./pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §./1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A szabályozási terv (SZT-1) beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket határol le az alábbiak szerint:

a) Beépítésre szánt építési övezetek:

aa) Lf falusias lakóövezet;

ab) Vt településközponti vegyes övezet;

ac) Gk kereskedelmi gazdasági övezet;

ad) Gm mezőgazdasági övezet;

ae) Te különleges terület – köztemető területe

af) B külszíni homokbánya területe

b) Beépítésre nem szánt övezetek:

ba) Ku közlekedési és közműterület;

bb) Zk, Zs közpark, sportpálya területe;

bc) E, Ev, Eo gazdasági, véderdő és oktatási-kutatási erdőterület;

bd) M, Mv mezőgazdasági terület, mezőgazdasági védőterület;

be) Mk mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös, kert terület

bf) Gy mezőgazdasági gyep, rét, legelő terület

bg) V, Vt, Vv vízgazdálkodási terület.”

2. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.” §

3. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 5. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.” §

4. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 8. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.” §

5. § (1) A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az építési hely feltáró úttal (egyéb közterülettel vagy közforgalom előtt megnyitott magánúttal) határos homlokvonala nem kötelező építési vonal, de a falusias lakóterület (Lf) és a településközponti vegyes terület (Vt) építési helyén belül huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület csak az utcához közelebb eső telekrészen valósítható meg. 36Az egyes építési övezeteken belül az oldalkert minimális mérete:

a) oldalhatáros beépítés esetén: 6,0 m;

b) szabadonálló beépítés esetén: 3,0 m.

Az előkert mérete az SZT-1 tervlap szerint rögzített.”

(2) A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani”

6. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 11. § (17) bekezdés 17.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mezőgazdasági szőlő, gyümölcsös kert terület (Mk)]

„17.2 „Vissza kell állítani a telekhasználat eredeti beosztását: A megközelítésre szolgáló út felőli telekrészt (legalább 10, legfeljebb 30 m mélységben) kaszáló-gyümölcsös gyepterületként kell fenntartani. A többi területet a beépített területek kivételével szőlővel művelés alá kell vonni”

7. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet V. Rész címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. RÉSZ

„A települési értékvédelem előírásai”

8. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 13. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.” §

9. § A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a telekalakításra a szabályozási vonal mentén a közlekedési terület kialakítása céljából kerül sor, úgy a telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a szabályozási vonal miatt visszamaradó telek - minimális telekméretre vonatkozó - paraméterei az építési övezet és övezeti előírásoktól eltérnek .

(7) Az építési övezeti előírásokban szereplő minimális telekméretnél kisebb, kialakult, beépített teleknek minősülnek és továbbra is beépíthetőek.”

10. § (1) A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Hatályát veszti a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2004. (IX. 3.) önkormányzati rendelet

e) 14/A. §-a,

12. § Ez a rendelet 2023. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet