Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 02. 01

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakrólGyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

  ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS HATÁSKÖRI SZABÁLYOK


1.§ (1)   Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteként meghatározott formanyomtatványokon kell benyújtani:

a) települési  támogatás és rendkívüli települési támogatás igénylésére vonatkozó formanyomtatványt az 1. melléklet,

b) köztemetés iránti formanyomtatványt a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmeket a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorkifaludi Kirendeltségnél (9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30., a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(3) A kérelmező - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra - a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja és háztartása jövedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti.


2.§ (1) A települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás – az elemi kár esetén nyújtott támogatás kivételével – és a köztemetés elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatja.

(3) Az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás megállapításáról a képviselő-testület rendkívüli képviselő-testületi ülésén dönt.

(4) A szociális étkeztetés, családsegítés és házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társuláshoz (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) kell benyújtani.


3.§ (1) A települési és rendkívüli települési támogatás adható

a) eseti jelleggel vagy

b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(2) A települési és rendkívüli teleülési támogatás adható

a) természetben vagy

b) pénzbeli ellátás formájában.

(3) Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás összege - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó települési támogatás kivételével – alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft.

(4) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás havi összege 3.000 Ft.
(5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 40.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.

(6) A pénzbeli települési és rendkívüli települési támogatás a polgármester döntését követő 5 napon belül, a havi rendszerességgel megállapított támogatás első alkalommal a polgármester döntését követő 5 napon belül, a további támogatás minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre átutalással.

(7) Amennyiben a rendszeres és eseti jelleggel települési és rendkívüli települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára eső támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.


4.§ A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás (élelmiszer, tüzelő, szociális utalvány, tankönyv, iskolai kirándulás, táborozás költségeihez való hozzájárulás, intézményi térítési díj) formájában is biztosítható, különösen akkor, ha a kérelmező háztartásában védelembe vett gyermek él, valamint ha a család, illetve a kérelmező esetében, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelését követően feltételezhető, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezetőbb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre.

(2) A polgármester a települési és a rendkívüli települési támogatás felhasználását ellenőrzi, a támogatásban részesített személy a települési, illetve a rendkívüli települési támogatás folyósítását követő 15 napon belül köteles a jogosult nevére szóló számlával, az árucikk nevét tartalmazó nyugtával, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvénnyel elszámolni.”

(3) A polgármester települési és a rendkívüli települési támogatást megállapító határozatában meghatározza a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Amennyiben a támogatásban részesített személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a megállapító határozat alapján további támogatásra is jogosult lenne, a támogatás kifizetését fel kell függeszteni. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező további települési támogatásra nem jogosult.”

(4) Amennyiben a települési támogatás összege a 20.000 Ft összeget nem haladja meg, a települési és rendkívüli települési támogatás felhasználását a támogatásban részesített személy büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.


5.§ A polgármester a Szoctv. 17.§-ában szabályozott esetben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett települési támogatás összegének megtérítését – amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át – a települési támogatást igénybe vevő kérelmére méltányosságból elengedheti vagy csökkentheti vagy a települési támogatás összegének megtérítésére maximum tizenkét havi részletfizetést biztosíthat.


II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK


Települési támogatás


6.§ Települési támogatás nyújtható:

            a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti költségek viseléséhez,

            b) gyógyszerköltségek enyhítésére

c) bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez,

 d) újszülött érkezéséhez.


7.§ (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, elsősorban a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás költségeihez nyújtható.


(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztartás nettó összjövedelmének a 20%-át.

(3) Lakhatással kapcsolatos települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakhatással kapcsolatos kiadásokat igazoló havi közüzemi számlákat.


8.§ (1) Gyógyszerköltségeinek enyhítésére települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200%-át és a havi gyógyszerköltségének összege meghaladja a családban az egy főre jutó jövedelem 20%-át.

(2) Magas gyógyszerköltségre tekintettel kért települési támogatás nem állapítható meg annak, aki alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.

(3) Gyógyszerköltségre tekintettel személyenként évente legfeljebb 4 alkalommal adható támogatás, melynek összege alkalmanként nem haladhatja meg az igazolt gyógyszerköltség 50%-át.

(4) A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a havi gyógyszerszükségletet tanúsító háziorvosi igazolást, valamint ha a gyógyszerköltséget ez nem tartalmazza, a gyógyszertár igazolását a gyógyszerek értékéről.


9.§ (1) Bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, ha a gyermek vagy tanuló és a kérelmező szülő – örökbefogadó vagy nevelőszülő – lakóhelye Sorkifalud községben van, valamint ha a kérelem benyújtásának napjáig a tanuló alapfokú oktatás esetén a 16., középfokú és felsőfokú oktatás esetén a 23. életévét még nem töltötte be.

(2) Bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez személyenként évente egy alkalommal adható támogatás, a kérelmet augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a bölcsődei vagy óvodai látogatási igazolás vagy iskolalátogatási bizonyítványt.

(4) A bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás összege alkalmanként 10.000 Ft.


10.§ (1) Újszülött érkezéséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, ha a szülő nő terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, valamint az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Sorkifalud községben van.

(2) A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi bejegyzéséhez szereplő adatok az irányadók.

(3) Az újszülött érkezéséhez támogatásra az újszülött gyermek egyik szülője egyszeri alkalommal jogosult.

(4) Újszülött érkezéséhez támogatási kérelem az újszülött hat hónapos koráig nyújtható be.

(5) Az újszülött érkezéséhez nyújtott támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.


Rendkívüli települési támogatás


11.§ (1)   Rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élőnél a 230%-át.

(2) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

 1. megfelelő élelmezés hiánya,
 2. a lakhatás elvesztésének veszélye,
 3. a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,
 4. aktív korúak ellátásában részesülő személy,
 5. nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg,
 6. 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
 7. a megfelelő ruházkodás hiánya,
 8. gyermekét vagy gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő,
 9. munkahely létesítése esetén első alkalommal, a munkába járáshoz szükséges bérlet megvásárlásának nehézsége,
 10. óvodai, iskolai étkeztetés megfizetésének nehézségei,
 11. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
 12. hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek,
 13. fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása,
 14. napi megélhetési gondok.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:

 1. elemi kár,
 2. baleset,
 3. haláleset,
 4. jövedelem igazolt elvesztése;
 5. hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség,
 6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
 7. gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

(4)  A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot, így különösen

 1. keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,
 2. terhesgondozásról szóló igazolást,
 3. elemi kár esetén helyreállítás költségeiről készített kimutatást számlákkal alátámasztva,
 4. étkeztetést biztosító intézmény térítési díj kimutatását,
 5. a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását igazoló, az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást,
 6. munkahely létesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás esetén a munkaszerződést vagy a munkáltató kérelmező alkalmazásáról szóló nyilatkozatát.


12.§ (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az elhunyt gyanógeregyei állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját vagy a temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a személy, család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül élőnél a 300%-át.

(2)  Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

 1. jövedelemigazolásokat, illetve nyilatkozatokat,
 2. az eltemettető nevére szóló temetési számlák hitelesített másolati példányát,
 3. amennyiben a haláleset nem Nemeskoltában történt, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 150.000 Ft.

(4) A (1) bekezdésben szabályozottak szerint megállapított települési támogatás összege a (3) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a.

(5) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.


13.§ A polgármester hivatalból, valamint a nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, védőnő, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére a rendeletben foglaltak figyelembe vételével állapíthat meg rendkívüli települési támogatást.

Köztemetés

14.§ (1) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére kérelmére – amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150%-át – maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat.

(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja.

(3) Az eltemettetésre köteles személyt kérelmére, létfenntartást veszélyeztető élethelyzete esetén a polgármester a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti.

(4) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.


III. Fejezet

Szociális szolgáltatások


15.§ Az önkormányzat szociális alapszolgáltatásként a szociális étkezetést, a családsegítést és a házi segítségnyújtást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja.


IV. Fejezet

Térítési díj


16.§ A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjhoz kedvezményt és mentességet az önkormányzat nem biztosít.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések


17.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyanógeregye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 25. napján kihirdetésre került.


                                                                                      Dr. Varga Krisztina

                                                                                                                jegyző