Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 09

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.09.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Gyanógeregye Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást biztosítja.

(2) Az önkormányzat a Kultv. 76. § (4) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatásként:

a) helyszínt biztosít a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzéséhez, foglalkozásaik, összejöveteleik, rendezvényeik megtartásához,

b) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösség számára a települési rendezvényeken, kiállítások, bemutatók szervezésével,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

d) valamennyi korosztály művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolattartást erősítő programok szervezése,

e) ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése,

f) óvodás és általános iskoláskorú gyermekek számára nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó programok szervezése,

g) helytörténeti, képzőművészeti kiállítások rendezése,

h) irodalmi estek szervezése,

i) helyi értékeket feltáró, védő összefogások ösztönzése, kiadványok támogatása,

j) helyi kulturális épített és természeti örökségre építő programok szervezése, támogatása.

(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott alapszolgáltatások biztosításához a jogszabály szerinti személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja.

2. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban felsorolt feladatok ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.

(2) A közösségi színtér:

a) neve: Gyanógeregyei Közösségi Színtér

b) székhelye: 9774 Gyanógeregye, Petőfi Sándor utca 54.

(3) A közösségi színtér a hét 2 munkanapján délután 16 órától 20 óráig és szombatonként 8 órától 12 óráig tart nyitva.

3. § A közművelődés finanszírozása:

a) a központi költségvetésből származó kulturális normatíva,

b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében rögzített a közművelődési feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott forrás,

c) a közművelődési intézmény saját bevételei.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési feladatokról szóló 7/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelete.