Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.11.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás díja

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 1.815 Ft / m3 + ÁFA

2. Az 1. pont hatály alá nem tartozó ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 2.015 Ft / m3 + ÁFA