Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2022.11.11.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gyanógeregye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező Gyanógeregye 25. és 0108. hrsz. alatt nyilvántartott temetőre (a továbbiakban: köztemető).

(2) A köztemető fenntartásáról és az üzemeltetéséről az Önkormányzata gondoskodik.

(3) Az Önkormányzat a temető fenntartása, üzemeltetése során:

a) gondoskodik a temető területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, fenntartásáról,

b) biztosítja a temető területén a vízvételi lehetőséget és gondoskodik a vízvételi hely fenntartásáról;

c) gondoskodik a temető területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és örökzöld növények védelméről, ápolásáról;

d) gondoskodik a munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközökről, munkaanyagokról, szerszámokról és az ezzel kapcsolatos költségek elszámolásáról;

e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tároló helyiségek, a hűtő karbantartását, takarítását.

(4) Az Önkormányzat a temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktároló konténereket, illetve egyéb hulladéktároló edényzetet biztosít és gondoskodik a temető területén keletkező kommunális-, zöld-, és veszélyes hulladék elszállításáról szükség szerinti rendszerességgel.

2. A köztemetők és a ravatalozó használatának, valamint igénybevételének szabályai

2. § (1) A köztemető nyitvatartási ideje:

a) a téli időszámítás időtartama alatt minden nap 7 órától 18 óráig,

b) a nyári időszámítás időtartama alatt minden nap 6 órától 21 óráig.

c) az október 28. napjától, november 7. napjáig terjedő időszakban – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a temető este 22 óráig látogatható.

(2) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a köztemetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) A köztemető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást-, a közszolgáltatást végzők, a köztemetőben munkálatokat végző vállalkozók, valamint mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek.

(4) A látogatók gépjárműveiket – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a köztemetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el.

(5) A köztemető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.

(6) Temetési helyet felnyitni csak a köztemető fenntartójával történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet.

3. Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

3. § (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(2) A köztemetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(3) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A gyomirtáshoz gyomirtó szer használata nem megengedett.

(4) A sírboltok, sírok melletti ülőpad az Önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A sírboltok, és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el.

(6) A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírhely méretein oldalirányba nem nyúlik túl, a talajtól számított magassága a 2 métert nem haladja meg.

(7) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot az Önkormányzat által a köztemető bejáratánál elhelyezett hulladéktároló edényzetbe kell vinni.

(8) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(9) A köztemető közhasználatú területein - ideértve a sírok közvetlen környezetét is - növények telepítésére csak az Önkormányzat előzetes egyetértésével kerülhet sor.

4. Temetési helyek, sírjelek

4. § (1) A köztemetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely,

d) sírbolt (kripta),

e) urnasírhely,

f) urnafülke (kolombárium).

(2) A temetési helyek mérete (hosszúság x szélesség):

a) egyes sírhely esetében: 210 x 80 cm,

b) kettős sírhely esetében: 210 x 180 cm,

c) gyermek sírhely esetében: 100 x 50 cm,

d) sírbolt esetében az építési hatóság engedélye szerint,

e) urnasírhely esetében: 80 x 60 cm,

f) urnafülke esetében: 30 x 30 cm.

(3) A sírhelyek közötti távolság minimum 30 cm, maximum: 100 cm.

(4) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet.

5. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul:

a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,

b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,

c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,

d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év,

e) urnasírhely használati ideje: 25 év,

f) urnafülke (kolombárium) használati ideje: 25 év.

(2) A sírhelyek megváltási és újraváltási díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdés b) – d) pontjai szerinti szolgáltatások után díjakat az Önkormányzat nem állapít meg, azokat az igénybevevőknek ingyenesen biztosítja.

6. Temetési hely

6. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve a kettes sírhelyeket. Indokolt esetben az Önkormányzat ettől eltérhet:

a) az elhunyt végintézkedése esetén,

b) idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető kérése esetén,

c) az Önkormányzat saját halottjának tekintett elhunyt esetében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eltérésekre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint nincs akadálya.

7. § Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és a későbben eltemetett részére sírhely és urnasírhely esetén a 25 év nyugvási idő biztosítható.

8. § (1) Az Önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a köztemető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a vonatkozó szabályoknak megfelelően a költségek viselése mellett- az elhunyt özvegye felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

7. A kegyeleti közszolgáltatások, illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának feltételei

9. § (1) A kegyeleti közszolgáltatások igénybevételéért díjat nem kell fizetni az Önkormányzat számára.

(2) A temetkezési szolgáltatók – az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan – azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe azokat a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az Önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat.

(3) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő, stb.) végzését a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az Önkormányzatnál.

(4) A vállalkozók a köztemetőben munkanapokon és csak nyitvatartási időben végezhetnek munkát.

(5) Az Önkormányzat a létesítmények igénybevételét – más szolgáltató részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.

(6) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, a köztemetőben végzendő munka időpontját - annak megkezdése előtt – az Önkormányzatnak (9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.) be kell jelenteni.

(7) A köztemetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a köztemető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(8) A (7) bekezdésben foglalt vállalkozók a köztemető hulladéklerakóját nem használhatják. Tevékenységük befejezését követően a visszamaradt hulladékot 3 napon belül kötelesek elszállítani, tevékenységük környezetében az eredeti állapotot helyreállítani.

8. Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A sírhelyek megváltásakor, illetve újraváltáskor fizetendő díjak:

A

B

1.

Temetkezési helyek formája

Díja

2.

Egyes sírhely (25 év):

100,- Ft

3.

Kettős sírhely (25 év):

200,- Ft

4.

Gyermek sírhely 100 cm koporsó méretig (25 év)

0,- Ft

5.

Urnasírhely (25 év):

100,- Ft

6.

Sírbolt (kripta) (60 év):

1.000,- Ft

Sírbolt esetében, ha a lejárati idő a rátemetés időpontját 25 évvel meghaladja, akkor újraváltási díjat nem kell fizetni.

A díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.