Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.03.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 20.538.118 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 20.538.118 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 39.906.872 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 25.981.172 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 13.925.700 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 40.538.118 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.443.054 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -13.925.700 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 419 000

0

0

7 419 000

7 419 000

0

0

7 419 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

47 000

0

0

47 000

47 000

0

0

47 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 466 000

0

0

7 466 000

7 466 000

0

0

7 466 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 042 000

0

0

2 042 000

3 565 520

0

0

3 565 520

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

2 752 000

0

0

2 752 000

4 275 520

0

0

4 275 520

Személyi juttatások

K1

10 218 000

0

0

10 218 000

11 741 520

0

0

11 741 520

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 482 000

0

0

1 482 000

1 680 058

0

0

1 680 058

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 325 000

0

15 000

1 340 000

1 325 000

0

15 000

1 340 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 340 000

0

15 000

1 355 000

1 340 000

0

15 000

1 355 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65 000

0

0

65 000

65 000

0

0

65 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

315 000

0

0

315 000

315 000

0

0

315 000

Közüzemi díjak

K331

630 000

0

0

630 000

630 000

0

0

630 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

480 000

0

0

480 000

480 000

0

0

480 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 150 000

0

0

3 150 000

3 150 000

0

0

3 150 000

Szolgáltatási kiadások

K33

5 410 000

0

0

5 410 000

5 410 000

0

0

5 410 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 255 000

0

5 000

1 260 000

1 255 000

0

5 000

1 260 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 285 000

0

5 000

1 290 000

1 285 000

0

5 000

1 290 000

Dologi kiadások

K3

8 350 000

0

20 000

8 370 000

8 350 000

0

20 000

8 370 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 893 000

0

0

1 893 000

1 893 000

0

0

1 893 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

1 296 594

0

0

1 296 594

1 296 594

0

0

1 296 594

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 189 594

0

0

3 189 594

3 189 594

0

0

3 189 594

Működési kiadások összesen

24 239 594

0

20 000

24 259 594

25 961 172

0

20 000

25 981 172

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 965 118

0

0

10 965 118

10 965 118

0

0

10 965 118

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 960 582

0

0

2 960 582

2 960 582

0

0

2 960 582

Beruházások

K6

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

13 925 700

0

0

13 925 700

13 925 700

0

0

13 925 700

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 165 294

0

20 000

38 185 294

39 886 872

0

20 000

39 906 872

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

631 246

0

0

631 246

631 246

0

0

631 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 796 540

0

20 000

38 816 540

40 518 118

0

20 000

40 538 118

2. melléklet

GYANÓGEREGYE Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 001 740

0

0

8 001 740

8 001 740

0

0

8 001 740

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 709 800

0

0

6 709 800

6 709 800

0

0

6 709 800

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16 981 540

0

0

16 981 540

18 703 118

0

0

18 703 118

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 481 540

0

0

17 481 540

19 203 118

0

0

19 203 118

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

0

10 000

25 000

15 000

0

10 000

25 000

Közhatalmi bevételek

B3

785 000

0

10 000

795 000

785 000

0

10 000

795 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

440 000

100 000

0

540 000

440 000

100 000

0

540 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

18 706 540

100 000

10 000

18 816 540

20 428 118

100 000

10 000

20 538 118

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

18 706 540

100 000

10 000

18 816 540

20 428 118

100 000

10 000

20 538 118

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-5 533 054

100 000

-10 000

-5 443 054

-5 533 054

100 000

-10 000

-5 443 054

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-13 925 700

0

0

-13 925 700

-13 925 700

0

0

-13 925 700

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 706 540

100 000

10 000

38 816 540

40 428 118

100 000

10 000

40 538 118

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 4. napjával.