Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.03.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Forgalomképes (üzleti) vagyon

Sorszám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

24/ 1/ /

Gyep

NéVTELEN

10763

100

2.

66/ 1/ /

Mocsár

NINCS

547

100

3.

66/ 3/ /

Mocsár

NINCS

238

100

4.

97/ / /

Beépítetlen terület

PETőFI

187

100

5.

98/ / /

Beépítetlen terület

PETőFI

162

100

6.

99/ 1/ /

Beépítetlen terület

PETőFI

1617

100

7.

228/ / /

Beépítetlen terület

NINCS

2166

50

8.

036/ 7/ /

Szántó

NéVTELEN

18442

100

9.

050/ 9/ /

Szántó

NéVTELEN

4303

100

10.

060/ / /

Szántó

NINCS

17288

100

11.

0191/ 1/ /

Fásított terület

NINCS

6916

100

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 4. napjával.