Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 18

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.18.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyanógeregye Község Önkormányzatára.

2. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 47.702.263 Ft bevétellel és 38.753.115 Ft állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklete;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklete;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza;
13. az önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklete;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;
16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklete;
18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklete
tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 001 740

8 001 740

8 001 740

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 709 800

7 063 998

7 063 998

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 170 880

2 170 880

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16 981 540

19 506 618

19 506 618

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

910 490

910 490

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 481 540

20 417 108

20 417 108

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

220 000

220 000

220 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

550 000

3 549 444

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

550 000

3 549 444

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

64 377

Közhatalmi bevételek

B3

795 000

795 000

3 833 821

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

442 588

442 588

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

540 000

64 608

64 608

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

17

17

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

465 757

465 757

Működési bevételek

B4

540 000

972 970

972 970

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

18 816 540

22 185 078

25 223 899

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

1 160 000

1 160 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 160 000

1 160 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

141 362

141 362

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

141 362

141 362

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

1 301 362

1 301 362

Költségvetési bevételek

B1-B7

18 816 540

23 486 440

26 525 261

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 000 000

20 453 777

20 453 777

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

20 000 000

20 453 777

20 453 777

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

723 225

723 225

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 000 000

21 177 002

21 177 002

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

20 000 000

21 177 002

21 177 002

Bevételek összesen

B1-B8

38 816 540

44 663 442

47 702 263

3. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 001 740

8 001 740

8 001 740

8 001 740

8 001 740

8 001 740

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 709 800

7 063 998

7 063 998

6 709 800

7 063 998

7 063 998

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 170 880

2 170 880

0

2 170 880

2 170 880

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

16 981 540

19 506 618

19 506 618

16 981 540

19 506 618

19 506 618

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

910 490

910 490

500 000

910 490

910 490

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 481 540

20 417 108

20 417 108

17 481 540

20 417 108

20 417 108

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

550 000

3 549 444

550 000

550 000

3 549 444

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

550 000

3 549 444

550 000

550 000

3 549 444

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

64 377

25 000

25 000

64 377

Közhatalmi bevételek

B3

795 000

795 000

3 833 821

795 000

795 000

3 833 821

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

442 588

442 588

0

442 588

442 588

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

540 000

64 608

64 608

540 000

64 608

64 608

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

17

17

0

17

17

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

465 757

465 757

0

465 757

465 757

Működési bevételek

B4

540 000

972 970

972 970

540 000

972 970

972 970

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

18 816 540

22 185 078

25 223 899

18 816 540

22 185 078

25 223 899

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

1 160 000

1 160 000

0

1 160 000

1 160 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 160 000

1 160 000

0

1 160 000

1 160 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

141 362

141 362

0

141 362

141 362

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

141 362

141 362

0

141 362

141 362

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

1 301 362

1 301 362

0

1 301 362

1 301 362

Költségvetési bevételek

B1-B7

18 816 540

23 486 440

26 525 261

18 816 540

23 486 440

26 525 261

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

20 000 000

20 453 777

20 453 777

20 000 000

20 453 777

20 453 777

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

20 000 000

20 453 777

20 453 777

20 000 000

20 453 777

20 453 777

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

723 225

723 225

0

723 225

723 225

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 000 000

21 177 002

21 177 002

20 000 000

21 177 002

21 177 002

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

20 000 000

21 177 002

21 177 002

20 000 000

21 177 002

21 177 002

Bevételek összesen

B1-B8

38 816 540

44 663 442

47 702 263

38 816 540

44 663 442

47 702 263

4. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 419 000

7 611 750

7 611 750

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

165 414

165 414

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

47 000

46 830

46 830

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

132 489

132 489

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 466 000

7 956 483

7 956 483

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 042 000

3 680 952

3 680 952

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

383 122

383 122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

298 792

298 792

Külső személyi juttatások

K12

2 752 000

4 362 866

4 362 866

Személyi juttatások

K1

10 218 000

12 319 349

12 319 349

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 482 000

1 533 177

1 533 177

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 340 000

1 234 423

1 234 423

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 355 000

1 234 423

1 234 423

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

271 331

271 331

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65 000

95 430

95 430

Kommunikációs szolgáltatások

K32

315 000

366 761

366 761

Közüzemi díjak

K331

630 000

780 000

722 217

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

480 000

480 000

476 200

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 150 000

808 400

808 400

Egyéb szolgáltatások

K337

3 150 000

3 150 000

2 674 603

Szolgáltatási kiadások

K33

5 410 000

5 218 400

4 681 420

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 260 000

1 260 000

1 169 720

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

150

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

23 054

23 054

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 290 000

1 283 204

1 192 774

Dologi kiadások

K3

8 370 000

8 102 788

7 475 378

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

790 000

790 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

790 000

790 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

227 466

227 466

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 893 000

1 667 809

1 667 809

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

160 000

160 000

Tartalékok

K513

1 296 594

5 282 917

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 189 594

7 338 192

2 055 275

Működési költségvetés előirányzat csoport

24 259 594

30 083 506

24 173 179

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 965 118

10 983 220

10 983 220

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 960 582

2 965 470

2 965 470

Beruházások

K6

13 925 700

13 948 690

13 948 690

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 960 582

2 965 470

2 965 470

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 185 294

44 032 196

38 121 869

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

631 246

631 246

631 246

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

631 246

631 246

631 246

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

631 246

631 246

631 246

Kiadások összesen

K1-K9

38 816 540

44 663 442

38 753 115

5. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 419 000

7 611 750

7 611 750

0

0

0

0

0

0

7 419 000

7 611 750

7 611 750

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

165 414

165 414

0

0

0

0

0

0

0

165 414

165 414

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

47 000

46 830

46 830

0

0

0

0

0

0

47 000

46 830

46 830

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

132 489

132 489

0

0

0

0

0

0

0

132 489

132 489

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 466 000

7 956 483

7 956 483

0

0

0

0

0

0

7 466 000

7 956 483

7 956 483

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 042 000

3 680 952

3 680 952

0

0

0

0

0

0

2 042 000

3 680 952

3 680 952

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

383 122

383 122

0

0

0

0

0

0

360 000

383 122

383 122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

298 792

298 792

0

0

0

0

0

0

350 000

298 792

298 792

Külső személyi juttatások

K12

2 752 000

4 362 866

4 362 866

0

0

0

0

0

0

2 752 000

4 362 866

4 362 866

Személyi juttatások

K1

10 218 000

12 319 349

12 319 349

0

0

0

0

0

0

10 218 000

12 319 349

12 319 349

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 482 000

1 533 177

1 533 177

0

0

0

0

0

0

1 482 000

1 533 177

1 533 177

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 340 000

1 234 423

1 234 423

0

0

0

0

0

0

1 340 000

1 234 423

1 234 423

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 355 000

1 234 423

1 234 423

0

0

0

0

0

0

1 355 000

1 234 423

1 234 423

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

271 331

271 331

0

0

0

0

0

0

250 000

271 331

271 331

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65 000

95 430

95 430

0

0

0

0

0

0

65 000

95 430

95 430

Kommunikációs szolgáltatások

K32

315 000

366 761

366 761

0

0

0

0

0

0

315 000

366 761

366 761

Közüzemi díjak

K331

630 000

780 000

722 217

0

0

0

0

0

0

630 000

780 000

722 217

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

480 000

480 000

476 200

0

0

0

0

0

0

480 000

480 000

476 200

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 150 000

808 400

808 400

0

0

0

0

0

0

1 150 000

808 400

808 400

Egyéb szolgáltatások

K337

3 150 000

3 150 000

2 674 603

0

0

0

0

0

0

3 150 000

3 150 000

2 674 603

Szolgáltatási kiadások

K33

5 410 000

5 218 400

4 681 420

0

0

0

0

0

0

5 410 000

5 218 400

4 681 420

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 260 000

1 260 000

1 169 720

0

0

0

0

0

0

1 260 000

1 260 000

1 169 720

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

23 054

23 054

0

0

0

0

0

0

30 000

23 054

23 054

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 290 000

1 283 204

1 192 774

0

0

0

0

0

0

1 290 000

1 283 204

1 192 774

Dologi kiadások

K3

8 370 000

8 102 788

7 475 378

0

0

0

0

0

0

8 370 000

8 102 788

7 475 378

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

790 000

790 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

790 000

790 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

790 000

790 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

790 000

790 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

227 466

227 466

0

0

0

0

0

0

0

227 466

227 466

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 893 000

1 667 809

1 667 809

0

0

0

0

0

0

1 893 000

1 667 809

1 667 809

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

160 000

160 000

0

0

0

0

0

0

0

160 000

160 000

Tartalékok

K513

1 296 594

5 282 917

0

0

0

0

0

0

0

1 296 594

5 282 917

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 189 594

7 338 192

2 055 275

0

0

0

0

0

0

3 189 594

7 338 192

2 055 275

Működési költségvetés előirányzat csoport

24 259 594

30 083 506

24 173 179

0

0

0

0

0

0

24 259 594

30 083 506

24 173 179

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 965 118

10 983 220

10 983 220

0

0

0

0

0

0

10 965 118

10 983 220

10 983 220

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 960 582

2 965 470

2 965 470

0

0

0

0

0

0

2 960 582

2 965 470

2 965 470

Beruházások

K6

13 925 700

13 948 690

13 948 690

0

0

0

0

0

0

13 925 700

13 948 690

13 948 690

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 960 582

2 965 470

2 965 470

0

0

0

0

0

0

2 960 582

2 965 470

2 965 470

Költségvetési kiadások

K1-K8

38 185 294

44 032 196

38 121 869

0

0

0

0

0

0

38 185 294

44 032 196

38 121 869

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

631 246

631 246

631 246

0

0

0

0

0

0

631 246

631 246

631 246

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

631 246

631 246

631 246

0

0

0

0

0

0

631 246

631 246

631 246

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

631 246

631 246

631 246

0

0

0

0

0

0

631 246

631 246

631 246

Kiadások összesen

K1-K9

38 816 540

44 663 442

38 753 115

0

0

0

0

0

0

38 816 540

44 663 442

38 753 115

6. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 965 118

10 983 220

10 983 220

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 960 582

2 965 470

2 965 470

Beruházások

K6

13 925 700

13 948 690

13 948 690

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

7. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

9

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

8. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Tartalékok

K513

1 296 594

5 282 917

9. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

10. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

11. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

631 246

0

631 246

0

631 246

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

631 246

0

631 246

0

631 246

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

723 225

0

723 225

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

20 000 000

0

21 177 002

0

21 177 002

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

ebből: ápolási díj

K44

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

K44

ebből: kivételes rokkantsági ellátás

K44

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

K44

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]

K44

ebből: cukorbetegek támogatása

K44

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés

K45

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

K45

ebből: átmeneti bányászjáradék

K45

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

K45

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

K45

ebből: mezőgazdasági járadék

K45

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

ebből: házastársi pótlék (K48)

K48

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

K48

ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

K48

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

K48

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)

K48

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

K48

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

K48

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

K48

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

K48

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

K48

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

K48

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

K48

0

0

790 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

K48

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)

K48

1 000 000

790 000

790 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

K4

1 000 000

790 000

790 000

13. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

13A. Melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

13 179

13 179

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

377 154

377 154

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

1 893 000

1 277 476

1 277 476

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 893 000

1 667 809

1 667 809

egyházi jogi személyek részére

K508

nonprofit gazdasági társaságok

K508

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

nonprofit gazdasági társaságok

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

0

160 000

160 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

160 000

160 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

13.B melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

189 243

189 243

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

500 000

721 247

721 247

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

14. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

220 000

220 000

220 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

220 000

220 000

220 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

550 000

3 549 444

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

550 000

550 000

3 549 444

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

550 000

3 549 444

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

25 000

25 000

64 377

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

64 377

15. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Forgalom-képtelen törzsvagyon

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

ESZKÖZÖK

58 027 511

0

176 346 565

23 201 450

257 575 526

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

A/I Immateriális javak

0

0

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

58 027 511

160 938 386

12 899 212

231 865 109

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

15 408 179

79 609

15 487 788

A/II/3 Tenyészállatok

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II Tárgyi eszközök

58 027 511

0

176 346 565

12 978 821

247 352 897

A/III/1 Tartós részesedések

0

311 600

311 600

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

311 600

311 600

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

58 027 511

0

176 346 565

13 290 421

247 664 497

B/I/1 Vásárolt készletek

0

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

B/I Készletek

0

0

0

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

C/II/1. Forintpénztár

30 445

30 445

C/II/2. Valutapénztár

0

C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

0

30 445

30 445

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

9 880 584

9 880 584

C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák

0

C/III Forintszámlák

0

0

0

9 880 584

9 880 584

C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

9 911 029

9 911 029

D) " 0"-ra leírt eszközök

21 899 911

E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök

2 733 183

E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök

0

E/IV. Használatban lévő készletek

0

E) Használatban lévő eszközök

0

0

0

0

0

F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

-10 036 918

G) Kulturális javak és régészeti leletek

0

16. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

26 525 261

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 121 869

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-11 596 608

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

21 177 002

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

631 246

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 545 756

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 949 148

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

8 949 148

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 949 148

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

17. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 646 274

0

4 112 091

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

318 380

0

481 224

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

199 667

0

10 000

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 164 321

0

4 603 315

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 416 265

0

19 506 618

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

740 980

0

910 490

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 998 700

0

141 362

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

280 654

0

1 975 241

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

34 436 599

0

22 533 711

10 Anyagköltség

2 012 067

0

1 234 423

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 874 712

0