Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 28.587.540,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 26.823.932,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 36.418.761,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 33.258.761,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.160.000,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 37.205.554,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.434.829,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,-Ft-ban,

állapítja meg.


3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozataláról a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) eprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. Záró rendelkezések


19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges

      bevételeket, valamint kiadásokat.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2.§ § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

                                              a) költségvetési bevételei előirányzatát 28.587.540,- Ft-ban,

              aa) működési bevételi előirányzatát 26.823.932,- Ft-ban,

              ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

                                              b) költségvetési kiadásai előirányzatát 36.418.761,- Ft-ban,

              ba) működési kiadási előirányzatát 33.258.761,- Ft-ban,

              bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.160.000,- Ft-ban,

                                              c) a bevételek és kiadások főösszegét 37.205.554,- Ft-ban

              ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.434.829,- Ft-ban,

              cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,- Ft-ban,

állapítja meg.[1]3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt

     előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti

     bontásban a rendelet 2.[2] melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek,

      kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti

      bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és

       felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak

      szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és

      projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit

     a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9.[3] melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a

       rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet

       tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló

     finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő

     kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási

      előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a

polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a

    betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett 

     kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a

     képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati

     támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott

     támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A

     2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil

     szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt

    megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint

    ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

    Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek

    határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult

    lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az

    önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) szletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut,

   vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.[4]4. Záró rendelkezések


19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése[5]

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 28.629.486,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 26.865.878,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 36.460.707,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 33.300.707,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.160.000,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 37.247.500,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.392.883,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,- Ft-ban,

állapítja meg.”3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2.[6] melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. [7]


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9.[8] melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.[9] 1. Záró rendelkezések


19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző


Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése[10]2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 30.044.458,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 28.280.850,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

 1. költségvetési kiadásai előirányzatát 37.674.221,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 34.217.221,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.457.000,- Ft-ban,

 1. a bevételek és kiadások főösszegét 38.461.014,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -5.019.857,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,- Ft-ban,

állapítja meg.
3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2.[11] melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. [12]


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9.[13] melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11.[14], 12[15]. és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.[16] 1. Záró rendelkezések


19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző


Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlNemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése[17]2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 30.361.995 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 28.969.674 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.392.321 Ft-ban,

 1. költségvetési kiadásai előirányzatát 38.898.035 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 34.004.516 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 4.893.519 Ft-ban,

 1. a bevételek és kiadások főösszegét 39.684.828 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 5.034.842 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások - 3.501.198 Ft-ban,

állapítja meg.

3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2.[18] melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. [19]


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4[20]. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5[21]. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9.[22] melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11.[23], 12[24]. és 13.[25] melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14.[26] melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.[27]


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2018. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.[28] 1. Záró rendelkezések


19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 23. napján.Dr. Varga Krisztina

jegyző


[1]

Módosította a 2/2019. (III.12.) ör.1§-a Hatályos:2019.03.13.

[2]

Módosította a 2/2019.(III.12.) ör. 3§-a Hatályos: 2019.03.13.

[3]

Módosította a 2/2019. (III.12.) ör.4§-a Hatályos: 2019.03.13.

[4]

Kiegészítette a 2/2019.(III.12.) ör 2§-a Hatályos:2019.03.13.

[5]

Módosította a 5/2019.(V.9) ör. 1§-a Hatályos: 2019.05.10.

[6]

Módosította a 5/2019.(V.9) ör. 2§-a Hatályos: 2019.05.10.

[7]

Módosította a 5/2019.(V.9) ör. 3§-a Hatályos: 2019.05.10.

[8]

Módosította a 5/2019.(V.9) ör. 4§-a Hatályos: 2019.05.10.

[9]

Kiegészítette a 2/2019.(III.12.) ör 2§-a Hatályos:2019.03.13.

[10]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 1§-a  Hatályos:2019.11.28.

[11]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 2§-a  Hatályos:2019.11.28.

[12]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 3§-a  Hatályos:2019.11.28.

[13]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 4§-a  Hatályos:2019.11.28.

[14]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 5§-a  Hatályos:2019.11.28.

[15]

Módosította a 8/2019.(XI.27.) ör 6§-a  Hatályos:2019.11.28.

[16]

Kiegészítette a 2/2019.(III.12.) ör 2§-a Hatályos:2019.03.13.

[19]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 2§-a Hatályos: 2020.07.01.

[20]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 3§-a Hatályos: 2020.07.01.

[21]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 4§-a Hatályos: 2020.07.01.

[22]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 5§-a Hatályos: 2020.07.01.

[23]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 6§-a Hatályos: 2020.07.01.

[24]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 7§-a Hatályos: 2020.07.01.

[25]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 8§-a Hatályos: 2020.07.01.

[26]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 9§-a Hatályos: 2020.07.01.

[27]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 10§-a Hatályos: 2020.07.01.

[28]

Módosította a 5/2020.(VI.30.) ör. 11§-a Hatályos: 2020.07.01.

[29]

Kiegészítette a 2/2019.(III.12.) ör 2§-a Hatályos:2019.03.13.