Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13- 2019. 03. 13

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a

          továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

                                   a) költségvetési bevételei előirányzatát 28.587.540,- Ft-ban,

   aa) működési bevételi előirányzatát 26.823.932,- Ft-ban,

   ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

                                    b)költségvetési kiadásai előirányzatát 36.418.761,- Ft-ban,

   ba) működési kiadási előirányzatát 33.258.761,- Ft-ban,

   bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.160.000,- Ft-ban,

                                    c) a bevételek és kiadások főösszegét 37.205.554,- Ft-ban

   ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.434.829,- Ft-ban,

   cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,- Ft-ban,

állapítja meg.”


    2. §    A Kr. a következő 18/A.§-sal egészül ki:

       „18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.”


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) A rendelet 2.§-át 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 12. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző