Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 10- 2019. 05. 10

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 28.629.486,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 26.865.878,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 1.763.608,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 36.460.707,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 33.300.707,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.160.000,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 37.247.500,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.392.883,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.396.392,- Ft-ban,

állapítja meg.”

2. §    A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Farkas Imre

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 9. napján kihirdetésre került.

                                                                                                    


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző