Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07- 2021. 10. 07

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Imre
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző

1. melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;

1.2. dönt a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével;

1.3. dönt a települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben;

1.4. dönt a köztemetés iránt és a köztemetés költségeinek visszafizetése iránt benyújtott kérelmekben;

1.5. elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését;

1.6. dönt a közterület-használat iránt benyújtott kérelmekben;

1.7. dönt a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekben;

1.8. engedélyezi a falugondnoki szolgáltatások igénybevételét.

1.9. dönt a településképi bejelentési eljárás iránti kérelmekben;

1.10. dönt a településképi kötelezési eljárás iránti kérelmekben.

2. A képviselő-testület által a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulására átruházott önkormányzati hatáskörök:

2.1. háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása;

2.2. központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása.

3. A képviselő-testület által a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásra átruházott önkormányzati hatáskör:

3.1 dönt a szociális étkeztetés iránt benyújtott kérelmekben.