Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megállapított feladatkörében - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével –, eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 14/2015. (IX.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az adó éves mértéke 5.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.