Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 03. 03

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.03.03.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 33. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése: Nemeskolta Község Önkormányzata.

(2) Az önkormányzat székhelye: 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.

(3) A képviselő-testület hivatala: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Az önkormányzat honlapja: www.nemeskolta.hu

(5) Az önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) ügyrendi kérdés: a képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő kérdés, javaslat,

b) napirend: egy ülésnapon megtárgyalni tervezett ügyek összessége,

c) napirendi pont: az ülésnapon megtárgyalni tervezett ügy, mely a napirend önálló részét képezi.

3. Az önkormányzat létszáma, feladat- és hatásköre

3. § A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő.

4. § Az önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:

a) anyagi támogatást nyújt a helyi rendőrség működéséhez.

b) ellátja a zöldterületek, közterületek gondozását, tisztántartását.

c) közreműködik térségfejlesztési tervek, programok készítésében.

d) társul önkormányzati célok megvalósítását elősegítő szervezetekhez.

e) gondoskodik az országos, térségi, községi ünnepségek, rendezvények szervezéséről

f) támogatja a civil szervezeteket.

4. A Képviselő-testület ülése

5. § A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli, folytatólagos ülést, valamint közmeghallgatást tart.

6. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 7 ülést tart.

(2) A Képviselő-testület rendszerint havonta egy alkalommal, az adott hónap negyedik keddjén tartja ülésnapját, amennyiben külső körülmény mást nem indokol.

(3) A képviselő-testület tavaszi és őszi ülésszakot tart. A tavaszi ülésszak január 11-től június 30-ig, az őszi ülésszak augusztus 21-tól december 20-ig tart.

(4) A képviselő-testület július 1. és augusztus 20., valamint december 21. és január 10. között rendes ülést nem tart.

5. Rendkívüli ülés

7. § (1) A polgármester halaszthatatlan ügyben, ha a Képviselő-testület rendes ülését megvárni nem lehet, vagy olyan napirendről van szó, amelyet jelentőségénél fogva külön ülésen indokolt tárgyalni – ide nem értve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában meghatározott indítvány alapján – rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A rendkívüli ülésre szóló meghívót – a napirendek írásos anyagával együtt – lehetőség szerint kettő nappal, de legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.

6. Közmeghallgatás

8. § A közmeghallgatás levezetésére a Képviselő-testület ülésvezetési szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) a közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét megilleti a tanácskozás joga,

b) a feltett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal válaszolni kell,

c) ha a válaszadás, az intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szabályai szerint kell eljárni.

7. Előterjesztések

9. § (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések döntést igénylő (rendelettervezet, határozati javaslat) vagy tájékoztató jellegű anyagok.

(2) A Képviselő-testületi ülésre előterjesztést jogosult benyújtani:

a) polgármester,

b) jegyző,

c) alpolgármester,

d) települési képviselő,

e) bizottság,

f) helyi társadalmi, civil szervezet, állampolgári közösség képviselője.

(3) Az előterjesztés előkészítése az előadó feladata, aki az előkészítésért, a közreműködők bevonásáért, az érdekeltekkel való egyeztetésért felelős.

(4) A Képviselő-testület elé csak az az írásos előterjesztés nyújtható be, amely a polgármesterrel egyeztetésre került. A Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő írásos előterjesztések határozati javaslatait a jegyző törvényességi szempontból ellenőrzi, valamint kézjegyével ellátja.

(5) Az önkormányzat intézménye, külső szervek beszámolóját a szerv vezetője – a polgármester útján – terjeszti a Képviselő-testület elé.

10. § A Képviselő-testület rendes ülésére benyújtásra kerülő írásos előterjesztéseket legalább a képviselő- testületi ülés időpontját megelőzően tíz nappal korábban kell az előadónak benyújtania, kivéve a sürgősségi indítványt.

11. § (1) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Az írásbeliség rendkívüli ülés esetén egyszerű megítélésű, részletes elemzést, az érvek kifejtését nem igénylő ügyben mellőzhető.

(2) Az előterjesztés két részből áll:

a) bevezető részből és

b) határozati javaslatból, rendelettervezetből.

(3) Az előterjesztés bevezető része tartalmazza:

a) a fejrészt (előterjesztő, cím),

b) a napirendi pont tárgyát,

c) a testületi tárgyalás alapját képező információkat, tényeket, adatokat,

d) a szükséges és lehetséges döntési változatokat és azok jogszabályi alapját,

e) a döntések várható következményeit, pénzügyi, gazdasági hatását,

f) az előterjesztő állásfoglalását,

g) bizottság által tárgyalt ügynél a bizottság javaslatát.

(4) A határozati javaslat tartalmazza:

a) a testületi döntést, rendelkezést, intézkedést, illetve ezek lehetséges változatait,

b) szükség szerint a végrehajtás módjára vonatkozó előírásokat,

c) a végrehajtásért felelős(ök) megnevezését és a határidő év, hó, nappal való megjelölését.

8. A képviselő-testületi ülés összehívása

12. § (1) A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a Képviselő-testület összehívására és az ülés vezetésére az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult.

(2) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót írásban kell elkészíteni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, az ülés jellegét, a tervezett napirendeket és a napirendek előadóit.

(3) A Képviselő-testület ülésének meghívóját – a napirendek írásos anyagával együtt – úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és a meghívottak az ülés előtt legalább három nappal megkapják.

(4) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) a napirend előadóját,

c) amennyiben a napirend pont a tevékenységi körét érinti, a nemeskoltai érdekeltségű civil szervezetek képviselőit,

d) akinek jelenlétét a napirend kapcsán a polgármester indokoltnak tartja.

(5) A meghívót és az előterjesztést elektronikus formában kell kézbesíteni a képviselők részére, amennyiben a rendelet 2. mellékletének kitöltésével hozzájárul a képviselő-testületi anyagok elektronikus úton történő megküldéséhez. Az érintett az e-mail megérkezését a visszaigazolás megküldésével igazolja.

9. A lakosság értesítése a Képviselő-testület üléséről

13. § A település lakosságát értesíteni kell a Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a meghívó önkormányzat hirdetőtábláján történő megjelenítésével.

10. A Képviselő-testület ülésének vezetése, a tanácskozás rendje

14. § (1) A napirend előtt a Képviselő-testület részére a polgármester szóbeli tájékoztatást ad

a) a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról;

b) az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről;

c) a részére átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(2) A polgármester, a Képviselő-testület tagjai, a bizottság elnöke sürgősséggel kérheti a Képviselő-testülettől egyes ügyek soron kívül történő megtárgyalását. A sürgősségi tárgyalásra vonatkozó indítványt legkésőbb az ülést megelőző munkanapon 12 óráig, indokolással ellátva, írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A sürgősségi indítvány esetében a 11. §-ban foglalt előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell. Az indítvány napirendre tűzéséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt, és első napirendként tárgyalja.

(3) A képviselői önálló indítványt írásban, a polgármesternél kell beterjeszteni, a rendes ülés napját megelőzően legalább három nappal. Képviselői önálló indítványt a polgármester és települési képviselő tehet. A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó személy sajátkezű aláírását.

15. § A jegyző soron kívül köteles jelzéssel élni a képviselő-testület jogszabálysértő működése, valamint döntése esetén.

16. § (1) A polgármester az ülés kezdetekor megállapítja az ülés határozatképességét és azt az ülés során folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) A polgármester minden napirend felett külön vitát nyit, az írásos előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előadó a vita előtt válaszol. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. A vita lezárása után kerülhet sor a módosító indítványokról történő szavazásra, amennyiben a módosító javaslatot az előterjesztő nem fogadja el.

(3) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási szándékukat a polgármesternek jelzik. A felszólalásra a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek a polgármester, az általa megállapított sorrendben adja meg a szót.

(4) A Képviselő-testület felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak, állampolgároknak is. A hozzászólás jogának megadásáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, alakszerű határozat nélkül dönt.

(5) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő soron kívül is szót kérhet. Az ügyrendi javaslat felett a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

17. § A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek során:

a) figyelmezteti a képviselőt és azt a tanácskozási joggal résztvevő hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy ugyanazon érveket megismétli,

b) rendre utasítja a képviselőt és azt a tanácskozási joggal résztvevőt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, illetve a tanácskozás méltóságához nem illő megfogalmazást használ,

c) az ülésteremből kiutasíthatja a rendbontó hallgatót,

d) folyamatos rendzavarás esetén többszöri figyelmeztetés után az ülést felfüggesztheti,

e) súlyos rendzavarás esetén, ha az ülés folytatása lehetetlen, a polgármester az ülést berekeszti.

11. Döntéshozatal

18. § A Képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) hitelfelvételhez,

b) önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése esetén,

c) kitüntetés adományozásához,

d) helyi népszavazás kitűzéséhez,

e) közterület elnevezéséhez.

19. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A polgármester megszámlálja a szavazatokat, majd ismerteti a szavazás eredményét a következő sorrendben: a javaslat mellett leadott „igen”, az ellene leadott „nem” szavazatok, és a tartózkodások száma, valamint az érdemi döntés.

(2) Név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben fel kell olvasni. A képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A névsort a jegyző olvassa, és azonnal visszaolvasva feltünteti a szavazatot a polgármester és az önkormányzati képviselők nevét és szavazatát tartalmazó szavazási íven. A szavazási ívet – a szavazatok összeszámlálása után – átadja a polgármesternek.

(3) A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(4) Titkos szavazásra a Képviselő-testület tagjai közül bárki javaslatot tehet. A titkos szavazásról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A titkos szavazás borítékba helyezett, bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapon – szavazófülke nélkül, urna használatával –, külön helyiségben történik. A titkos szavazás eredményét a 3. mellékletben szereplő jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti a Képviselő-testülettel.

12. Önkormányzati rendelet

20. § Az önkormányzat rendelettervezetét a jegyző készíti elő. E szabály irányadó akkor is, ha a rendeletalkotást kezdeményező által benyújtott tervezet átdolgozásra szorul. Ebben az esetben az átdolgozás munkáiba be kell vonni a kezdeményezőt.

21. § (1) Amennyiben a rendelettervezet előzetes törvényességi vizsgálata megtörtént, annak megtárgyalását a polgármester jóváhagyta, a polgármester köteles a soron következő ülésre azt beterjeszteni.

(2) Ha a tervezet tárgyalásakor annak tartalmát érdemben és lényegesen módosító több új javaslat merül fel, és a tervezet átdolgozása szükséges, a Képviselő-testület a tervezetet átdolgozásra visszautalja az előterjesztőnek. Az átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére kell beterjeszteni a vonatkozó szabályok betartásával.

22. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, az önkormányzat székhelyén található hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(2) A rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.

13. Jegyzőkönyv

23. § (1) A kivonatos jegyzőkönyv tartalmazza az Mötv. 52. § (1) bekezdésén túl:

a) az ülés jellegét;

b) a távolmaradók nevét;

c) a lakosság részéről megjelentek számát;

d) az ülés megnyitásának időpontját;

e) az ülés határozatképességét;

f) a napirend előtti felszólalásokat;

g) kérelemre a szó szerint elhangzottakat;

h) a határozathozatal módját;

i) az önkormányzati rendelet tárgyát és utalást arra, hogy a hiteles szöveg a jegyzőkönyv melléklete;

j) az ülésvezető esetleges intézkedéseit;

k) az ülésen történt fontosabb eseményeket;

l) az interpellációkat, kérdéseket, bejelentéseket, az ezekre adott válaszokat és az elfogadással kapcsolatos nyilatkozatokat, testületi döntéseket;

m) az ülés bezárásának (félbeszakadásának) idejét.

(2) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) meghívó;

b) jelenléti ív;

c) írásos előterjesztések, interpellációk;

d) titkos szavazás jegyzőkönyve;

e) név szerinti szavazás szavazási íve;

f) a képviselő írásban benyújtott hozzászólása;

g) a jegyző törvényességi észrevétele;

h) az önkormányzati rendelet hiteles szövege;

i) az ülésen ismertetett levél, egyéb irat fénymásolata.

24. § A jegyzőkönyvből az ülés után a képviselő-testület által meghozott döntést vagy a döntés kivonatát tartalmazó kivonatot kell készíteni, melyet meg kell küldeni a döntéssel érintetteknek, a végrehajtásban résztvevőknek és a felelősöknek, valamint kérésük alapján a képviselőknek.

25. § (1) A jegyzőkönyvet a Hivatalban – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – az állampolgárok megtekinthetik. A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak. A betekintést a jegyző engedélyezi.

(2) A jegyzőkönyvről a képviselőknek kérésre másolatot kell kiadni. A zárt ülés jegyzőkönyvéről nem lehet másolatot kiadni.

(3) A zárt ülésen hozott döntések lényegét - a zárt ülésre vonatkozó szabályok sérelme nélkül - a következő nyilvános testületi ülésen röviden nyilvánosságra lehet hozni.

(4) A jegyzőkönyv hivatalos megkeresésre a bíróságnak és más hatóságnak kiadható.

14. Települési képviselő

26. § (1) A képviselőt a polgármester, a jegyző, valamint a Hivatal köztisztviselői kötelesek a Hivatal munkaidejében soron kívül fogadni.

(2) A képviselő a Hivatal köztisztviselőinek utasítást nem adhat.

(3) Amennyiben a képviselő személyes érintettsége esetén – törvényben meghatározott – bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor – erre irányuló indítvány esetén – a képviselő-testület soron következő ülésén a képviselőt 5.000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtja.

15. A Képviselő-testület bizottságai

27. § (1) A bizottság elnökére és tagjaira javaslatot tehet:

a) polgármester,

b) bármely képviselő,

c) az érintett bizottság tagja.

(2) A bizottsági tagság (elnöki tisztség) megszűnése esetén a Képviselő-testület haladéktalanul, de legkésőbb a tagság (elnöki tisztség) megszűnésétől számított 60 napon belül új tagot (elnököt) választ.

(3) A képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre 3 fővel.

(4) A Bizottság feladat- és hatáskörét a 4. melléklet tartalmazza.

16. Polgármester, alpolgármester és jegyző

28. § (1) A polgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket az 5. melléklet 1. pontja tartalmazza.

29. § A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerült halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben, ha a vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárás eredménytelensége miatt a lakosságot érintő, az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettsége elmaradásának veszélye fenyeget.

30. § Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

31. § A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a sorkifaludi székhelytelepülésen pénzügyi feladatokat ellátó, felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el.

17. A lakossággal való kapcsolattartás formái

32. § (1) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái különösen:

a) helyi népszavazás;

b) közmeghallgatás;

c) képviselői fogadóóra a Hivatalban kialakított képviselői fogadóirodában.

(2) A Képviselő-testület - az éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig - anyagilag is támogatja a lakossági önszerveződő közösségek, így különösen a helyi egyesületek, klubok, települési érdekeket szolgáló alapítványok működését, azokkal együttműködik.

33. § Helyi népszavazást legalább 74 fő választópolgár kezdeményezhet.

34. § (1) A képviselő-testület előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetve a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából lakossági fórumot, településrészek fórumát hívhat össze.

(2) A fórumról jegyzőkönyv készül, melyet valamennyi képviselő megkap.

(3) A lakossági fórumról, témájáról, helyéről és idejéről az érintetteket a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok szerint a rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni.

(4) A lakossági fórumot a polgármester vagy az általa megbízott önkormányzati képviselő vezeti.

(5) A lakossági fórum témájáról, helyéről és idejéről a hirdetmény megküldésével a képviselőket tájékoztatni kell.

(6) A lakossági fórumra a jegyzőt vagy megbízottját meg kell hívni.

35. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatásköröket az 5. melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat a 6. mellékletben felsorolt társulások tagja.

18. Összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos eljárás

36. § (1) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést írásban, a kezdeményezés alapjául szolgáló tények, körülmények megjelölésével, a polgármesternek címezve kell benyújtani.

(2) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, illetve képviselői vagy bizottsági indítványt (a továbbiakban együtt: kezdeményezés) a polgármester haladéktalanul átadja a Bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén a Bizottság tagja részére.

(3) A Bizottság az átvételt követő 10 napon belül kivizsgálja a kezdeményezést, amelynek során meghallgathatja az érintett képviselőket és a kezdeményezés benyújtóját, továbbá dokumentumokat tanulmányozhat és adatokat kérhet be.

(4) A Bizottság elnöke a következő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet a Bizottság vizsgálatának megállapításairól, valamint az összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre vonatkozó javaslatáról, figyelemmel az Mötv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre.

37. § A méltatlansággal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

38. § A Bizottság elnöke az összeférhetetlenségre, méltatlanságra vonatkozó iratokat a Hivatalban e célra kijelölt helyen elkülönítetten kezeli, és gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról.

19. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzata kormányzati funkciói

A

B

1.

Kormányzati funkció

Megnevezés

2..

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

4.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

6.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7.

041232

Start munka program - Téli közfoglalkoztatás

8.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9.

042180

Állat- egészségügy

10.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12.

064010

Közvilágítás

13.

066010

Zöldterület-kezelés

14.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

15.

072111

Háziorvosi alapellátás

16.

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

17.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

18.

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás

19.

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

20.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

21.

082044

Könyvtári szolgáltatások

22.

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23.

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24.

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

25.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

27.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

28.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

29.

107052

Házi segítségnyújtás

30.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások

4. melléklet

Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre

1. Az Ügyrendi Bizottság feladata:

1.1. ellátja a képviselők összeférhetetlenségével és méltatlanságával kapcsolatos feladatokat,

1.2. a képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása;

1.3. a vagyonnyilatkozatokba való betekintés biztosítása a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint;

1.4. titkos szavazás esetén a szavazás és a szavazatszámlálás lebonyolítása.

5. melléklet

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;

1.2. dönt a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével;

1.3. dönt a települési támogatás iránt benyújtott kérelmekben;

1.4. dönt a köztemetés iránt és a köztemetés költségeinek visszafizetése iránt benyújtott kérelmekben;

1.5. elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését;

1.6. dönt a közterület-használat iránt benyújtott kérelmekben;

1.7. dönt a közútkezelői hozzájárulás iránt benyújtott kérelmekben;

1.8. engedélyezi a falugondnoki szolgáltatások igénybevételét.

1.9. dönt a településképi bejelentési eljárás iránti kérelmekben;

1.10. dönt a településképi kötelezési eljárás iránti kérelmekben.

2. A képviselő-testület által a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsára átruházott önkormányzati hatáskörök:

2.1. háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása;

2.2. központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása.

3. A képviselő-testület által a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási Tanácsára átruházott önkormányzati hatáskör:

3.1 dönt a szociális étkeztetés iránt benyújtott kérelmekben.

6. melléklet

Társulások felsorolása

1. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása,

2. Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás,

3. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,

4. Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása.