Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2022. 03. 03

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról

2022.03.03.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemeskolta Község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott feltételek szerint támogatást nyújthat a település közigazgatási területén lévő lakás vagy lakóingatlan építéséhez vagy vásárlásához.

2. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat annak a szociális rászorult házaspárnak vagy egyedülálló személynek, aki a községben lakást épít vagy vásárol, ha a családban az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra a szociális rászorult személy vagy házaspár a jogerős építési engedély megszerzését, egyszerű, bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentését, illetve az adásvételi szerződés megkötését követő legfeljebb 2 éven belül jogosult.

(3) A támogatás felső határa igényenként legfeljebb 200.000 Ft.

(4) Nem jogosult támogatásra az az egyedülálló személy vagy házaspár, aki

a) a képviselő-testülettől korábban az (1) bekezdés vagy a 3. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesült;

b) a 4. § (1) bekezdésben foglalt feltételnek nem felel meg;

c) kérelméhez az előírt mellékleteket hiánytalanul nem csatolja;

d) nem vállalja, hogy az önkormányzattal az (1) bekezdésben meghatározott cél megvalósítása tárgyában a támogatási szerződést a kérelem benyújtását követő 60 napon belül megköti.

3. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat, annak az egyedülálló személynek vagy házaspárnak, aki a községben lakást épít vagy vásárol.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra a szociális rászorult személy vagy házaspár a jogerős építési engedély megszerzését, egyszerű, bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentését, illetve az adásvételi szerződés megkötését követő legfeljebb 2 éven belül jogosult.

(3) A támogatás felső határa igényenként legfeljebb 200.000 Ft.

(4) Nem jogosult támogatásra az az egyedülálló személy vagy házaspár, aki

a) a képviselő-testülettől korábban az (1) bekezdés vagy a 2. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesült;

b) a 4. § (1) bekezdésben foglalt feltételnek nem felel meg;

c) kérelméhez az előírt mellékleteket hiánytalanul nem csatolja;

d) nem vállalja, hogy az önkormányzattal az (1) bekezdésben meghatározott cél megvalósítása tárgyában a támogatási szerződést a kérelem benyújtását követő 60 napon belül megköti.

4. § (1) A kérelem benyújtásával egyidejűleg az egyedülálló személynek vagy házaspárnak nyilatkoznia kell, hogy lakástulajdonnal – komfort nélküli kivételével – nem rendelkezik.

(2) A támogatás igényléséhez be kell nyújtani a jogerős építési engedély másolatát, bejelentés tudomásulvételét vagy az adásvételi szerződést.

(3) Lakóingatlan építése estén a támogatást a Szombathelyi Járási Hivatal által, a lakóingatlan elkészültéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását követően lehet folyósítani.

(4) Amennyiben a támogatással épített lakóingatlan, illetve vásárolt lakás a támogatás folyósításától számított öt éven belül elidegenítésre kerül, a támogatást vissza kell fizetni.

5. § (1) Az egyedülálló személynek vagy házaspárnak egyösszegben – a 4. § (4) bekezdés szerinti elidegenítést követően haladéktalanul - vissza kell fizetnie a 2. §-ban vagy 3. §-ban írt támogatást,.

(2) A támogatás felhasználását a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőrizni.

(3) Az egyedülálló személy vagy házaspárt egyösszegű, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli abban az esetben is, amennyiben megállapításra kerül, hogy

a) a támogatás alapjául szolgáló kérelemben valótlan adatok kerültek feltüntetésre,

b) a támogatás nem az 1. §-ban meghatározott célra került felhasználásra,

c) a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott határidőben használta fel.

6. § A 2. § és 3. §-ban írt támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év október 31. napja.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.