Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 12

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.12.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemeskolta Község Önkormányzatára.

2. § Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 108.880.207 Ft bevétellel, 89.412.801 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklete;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklete;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza;
13. az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklete;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;
16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklete;
18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklete
tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 778 775

12 803 226

12 803 226

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 208 000

8 586 178

8 586 178

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

7 980

7 980

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 454 604

1 454 604

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 256 775

25 121 988

25 121 988

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

600 000

2 462 583

2 462 583

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 856 775

27 584 571

27 584 571

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

350 000

327 300

327 300

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 150 000

4 019 439

4 019 439

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 150 000

4 019 439

4 019 439

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

75 000

90 348

59 652

Közhatalmi bevételek

B3

1 575 000

4 437 087

4 406 391

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

841 548

841 548

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

550 000

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

27

27

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

257 573

257 573

Működési bevételek

B4

650 000

1 099 148

1 099 148

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

26 081 775

33 120 806

33 090 110

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 614 634

27 665 879

27 665 879

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 614 634

27 665 879

27 665 879

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 614 634

28 665 879

28 665 879

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 696 409

61 786 685

61 755 989

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

44 000 000

46 292 762

46 292 762

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

44 000 000

46 292 762

46 292 762

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

831 456

831 456

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

44 000 000

47 124 218

47 124 218

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

44 000 000

47 124 218

47 124 218

Bevételek összesen

B1-B8

74 696 409

108 910 903

108 880 207

3. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 778 775

12 803 226

12 803 226

12 778 775

12 803 226

12 803 226

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 208 000

8 586 178

8 586 178

8 208 000

8 586 178

8 586 178

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

7 980

7 980

0

7 980

7 980

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 454 604

1 454 604

0

1 454 604

1 454 604

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 256 775

25 121 988

25 121 988

23 256 775

25 121 988

25 121 988

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

600 000

2 462 583

2 462 583

600 000

2 462 583

2 462 583

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23 856 775

27 584 571

27 584 571

23 856 775

27 584 571

27 584 571

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

350 000

327 300

327 300

350 000

327 300

327 300

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 150 000

4 019 439

4 019 439

1 150 000

4 019 439

4 019 439

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 150 000

4 019 439

4 019 439

1 150 000

4 019 439

4 019 439

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

75 000

90 348

59 652

75 000

90 348

59 652

Közhatalmi bevételek

B3

1 575 000

4 437 087

4 406 391

1 575 000

4 437 087

4 406 391

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

841 548

841 548

0

841 548

841 548

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

550 000

0

0

550 000

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

27

27

0

27

27

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

257 573

257 573

100 000

257 573

257 573

Működési bevételek

B4

650 000

1 099 148

1 099 148

650 000

1 099 148

1 099 148

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

26 081 775

33 120 806

33 090 110

26 081 775

33 120 806

33 090 110

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 614 634

27 665 879

27 665 879

4 614 634

27 665 879

27 665 879

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 614 634

27 665 879

27 665 879

4 614 634

27 665 879

27 665 879

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 614 634

28 665 879

28 665 879

4 614 634

28 665 879

28 665 879

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 696 409

61 786 685

61 755 989

30 696 409

61 786 685

61 755 989

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

44 000 000

46 292 762

46 292 762

44 000 000

46 292 762

46 292 762

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

44 000 000

46 292 762

46 292 762

44 000 000

46 292 762

46 292 762

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

831 456

831 456

0

831 456

831 456

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

44 000 000

47 124 218

47 124 218

44 000 000

47 124 218

47 124 218

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

44 000 000

47 124 218

47 124 218

44 000 000

47 124 218

47 124 218

Bevételek összesen

B1-B8

74 696 409

108 910 903

108 880 207

74 696 409

108 910 903

108 880 207

4. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 750 000

6 750 000

6 680 758

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 715 000

315 000

169 163

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

80 000

80 000

8 953

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 545 000

7 145 000

6 858 874

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 070 000

2 070 000

2 064 480

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

1 086 295

1 086 295

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

515 886

515 886

Külső személyi juttatások

K12

2 830 000

3 672 181

3 666 661

Személyi juttatások

K1

11 375 000

10 817 181

10 525 535

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 160 000

2 160 000

1 405 615

Szakmai anyagok beszerzése

K311

45 000

45 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 509 000

2 739 000

2 673 390

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 554 000

2 784 000

2 673 390

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

110 000

66 501

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210 000

210 000

165 908

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280 000

320 000

232 409

Közüzemi díjak

K331

1 860 000

1 960 000

1 587 477

Vásárolt élelmezés

K332

0

8 378

8 378

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

440 000

780 984

561 523

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

1 341 916

1 341 916

Egyéb szolgáltatások

K337

2 310 000

5 529 001

4 722 280

Szolgáltatási kiadások

K33

5 110 000

9 620 279

8 221 574

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 757 000

2 508 109

2 223 838

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

15 000

25 000

24 195

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 772 000

2 533 109

2 248 033

Dologi kiadások

K3

8 716 000

15 257 388

13 375 406

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 200 000

1 388 172

1 045 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 200 000

1 388 172

1 045 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 743 000

2 554 828

2 554 828

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

750 000

Tartalékok

K513

92 138

15 976 917

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 835 138

19 531 745

3 304 828

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 286 138

49 154 486

29 656 384

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

3 930 971

3 930 971

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

195 000

1 061 363

1 061 363

Beruházások

K6

595 000

4 992 334

4 992 334

Ingatlanok felújítása

K71

36 157 000

43 341 400

43 341 400

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 728 000

10 492 412

10 492 412

Felújítások

K7

45 885 000

53 833 812

53 833 812

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

46 480 000

58 826 146

58 826 146

Költségvetési kiadások

K1-K8

73 766 138

107 980 632

88 482 530

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

930 271

930 271

930 271

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

930 271

930 271

930 271

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

930 271

930 271

930 271

Kiadások összesen

K1-K9

74 696 409

108 910 903

89 412 801

5. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 750 000

6 750 000

6 680 758

0

0

0

0

0

0

6 750 000

6 750 000

6 680 758

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 715 000

315 000

169 163

0

0

0

0

0

0

1 715 000

315 000

169 163

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

80 000

80 000

8 953

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

8 953

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 545 000

7 145 000

6 858 874

0

0

0

0

0

0

8 545 000

7 145 000

6 858 874

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 070 000

2 070 000

2 064 480

0

0

0

0

0

0

2 070 000

2 070 000

2 064 480

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360 000

1 086 295

1 086 295

0

0

0

0

0

0

360 000

1 086 295

1 086 295

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

515 886

515 886

0

0

0

0

0

0

400 000

515 886

515 886

Külső személyi juttatások

K12

2 830 000

3 672 181

3 666 661

0

0

0

0

0

0

2 830 000

3 672 181

3 666 661

Személyi juttatások

K1

11 375 000

10 817 181

10 525 535

0

0

0

0

0

0

11 375 000

10 817 181

10 525 535

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 160 000

2 160 000

1 405 615

0

0

0

0

0

0

2 160 000

2 160 000

1 405 615

Szakmai anyagok beszerzése

K311

45 000

45 000

0

0

0

0

0

0

0

45 000

45 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 509 000

2 739 000

2 673 390

0

0

0

0

0

0

1 509 000

2 739 000

2 673 390

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 554 000

2 784 000

2 673 390

0

0

0

0

0

0

1 554 000

2 784 000

2 673 390

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

70 000

110 000

66 501

0

0

0

0

0

0

70 000

110 000

66 501

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210 000

210 000

165 908

0

0

0

0

0

0

210 000

210 000

165 908

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280 000

320 000

232 409

0

0

0

0

0

0

280 000

320 000

232 409

Közüzemi díjak

K331

1 860 000

1 960 000

1 587 477

0

0

0

0

0

0

1 860 000

1 960 000

1 587 477

Vásárolt élelmezés

K332

0

8 378

8 378

0

0

0

0

0

0

0

8 378

8 378

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

440 000

780 984

561 523

0

0

0

0

0

0

440 000

780 984

561 523

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

1 341 916

1 341 916

0

0

0

0

0

0

500 000

1 341 916

1 341 916

Egyéb szolgáltatások

K337

2 310 000

5 529 001

4 722 280

0

0

0

0

0

0

2 310 000

5 529 001

4 722 280

Szolgáltatási kiadások

K33

5 110 000

9 620 279

8 221 574

0

0

0

0

0

0

5 110 000

9 620 279

8 221 574

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 757 000

2 508 109

2 223 838

0

0

0

0

0

0

1 757 000

2 508 109

2 223 838

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

15 000

25 000

24 195

0

0

0

0

0

0

15 000

25 000

24 195

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 772 000

2 533 109

2 248 033

0

0

0

0

0

0

1 772 000

2 533 109

2 248 033

Dologi kiadások

K3

8 716 000

15 257 388

13 375 406

0

0

0

0

0

0

8 716 000

15 257 388

13 375 406

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 200 000

1 388 172

1 045 000

0

0

0

0

0

0

2 200 000

1 388 172

1 045 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 200 000

1 388 172

1 045 000

0

0

0

0

0

0

2 200 000

1 388 172

1 045 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 743 000

2 554 828

2 554 828

0

0

0

0

0

0

1 743 000

2 554 828

2 554 828

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

750 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

750 000

Tartalékok

K513

92 138

15 976 917

0

0

0

0

0

0

0

92 138

15 976 917

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 835 138

19 531 745

3 304 828

0

0

0

0

0

0

2 835 138

19 531 745

3 304 828

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 286 138

49 154 486

29 656 384

0

0

0

0

0

0

27 286 138

49 154 486

29 656 384

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

3 930 971

3 930 971

0

0

0

0

0

0

400 000

3 930 971

3 930 971

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

195 000

1 061 363

1 061 363

0

0

0

0

0

0

195 000

1 061 363

1 061 363

Beruházások

K6

595 000

4 992 334

4 992 334

0

0

0

0

0

0

595 000

4 992 334

4 992 334

Ingatlanok felújítása

K71

36 157 000

43 341 400

43 341 400

0

0

0

0

0

0

36 157 000

43 341 400

43 341 400

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 728 000

10 492 412

10 492 412

0

0

0

0

0

0

9 728 000

10 492 412

10 492 412

Felújítások

K7

45 885 000

53 833 812

53 833 812

0

0

0

0

0

0

45 885 000

53 833 812

53 833 812

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

46 480 000

58 826 146

58 826 146

0

0

0

0

0

0

46 480 000

58 826 146

58 826 146

Költségvetési kiadások

K1-K8

73 766 138

107 980 632

88 482 530

0

0

0

0

0

0

73 766 138

107 980 632

88 482 530

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

930 271

930 271

930 271

0

0

0

0

0

0

930 271

930 271

930 271

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

930 271

930 271

930 271

0

0

0

0

0

0

930 271

930 271

930 271

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

930 271

930 271

930 271

0

0

0

0

0

0

930 271

930 271

930 271

Kiadások összesen

K1-K9

74 696 409

108 910 903

89 412 801

0

0

0

0

0

0

74 696 409

108 910 903

89 412 801

6. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

3 930 971

3 930 971

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

195 000

1 061 363

1 061 363

Beruházások

K6

595 000

4 992 334

4 992 334

Ingatlanok felújítása

K71

36 157 000

43 341 400

43 341 400

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 728 000

10 492 412

10 492 412

Felújítások

K7

45 885 000

53 833 812

53 833 812

7. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

9

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

8. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Tartalékok

K513

92 138

15 976 917

9. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

10. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2022.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

11. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

930 271

0

930 271

0

930 271

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

930 271

0

930 271

0

930 271

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

831 456

0

831 456

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

44 000 000

0

47 124 218

0

47 124 218

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

ebből: ápolási díj

K44

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

K44

ebből: kivételes rokkantsági ellátás

K44

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

K44

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]

K44

ebből: cukorbetegek támogatása

K44

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés

K45

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

K45

ebből: átmeneti bányászjáradék

K45

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

K45

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

K45

ebből: mezőgazdasági járadék

K45

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

ebből: házastársi pótlék (K48)

K48

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

K48

ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

K48

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

K48

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)

K48

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

K48

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

K48

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

K48

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

K48

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

K48

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

K48

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

K48

0

0

1 045 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

K48

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)

K48

2 200 000

1 388 172

1 045 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

K4

2 200 000

1 388 172

1 045 000

13. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

13A. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

866 846

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 036 150

2 036 150

866 846

egyházi jogi személyek részére

K508

nonprofit gazdasági társaságok

K508

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

nonprofit gazdasági társaságok

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

0

0

270 000

háztartások részére

K512

0

0

100 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

370 000

370 000

370 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

57 170

57 170

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

57 170

57 170

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

13B. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

0

740 980

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

15 998 700

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

14. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

260 000

260 000

240 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

260 000

260 000

240 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 440 000

1 040 000

572 170

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 440 000

1 040 000

572 170

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 440 000

1 040 000

572 170

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

45 000

45 000

19 360

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

45 000

19 360

15. melléklet

Nemeskolta Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Forgalom-képtelen törzsvagyon

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

ESZKÖZÖK

46 482 455

0

171 749 864

36 488 892

254 721 211

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

A/I Immateriális javak

0

0

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

46 482 455

166 304 979

13 445 172

226 232 606

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

5 444 885

105 857

5 550 742

A/II/3 Tenyészállatok

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

944 882

944 882

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II Tárgyi eszközök

46 482 455

0

171 749 864

14 495 911

232 728 230

A/III/1 Tartós részesedések

0