Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2021. (…...) önkormányzati rendelettervezethez

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodájától a jelen előterjesztés mellékletét képező jogszabályváltozásról szóló tájékoztató érkezett Önkormányzatunkhoz. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-a 2021. július 1-jétől hatályos módosítása értelmében a településkép-érvényesítési eszközök vonatkozásában a hatáskör 2021. július 1-től az önkormányzaté (képviselő-testület/közgyűlés). A törvény 8/A. § rendelkezése szerint a képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át, a 16/C. § (2) bekezdése értelmében erről 2021. október 31-ig kell gondoskodnia. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról.

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságával egyeztetett szakmai vélemény a következő:

Amennyiben a képviselő-testület a hatáskört a továbbiakban is a polgármesterre kívánja átruházni a településképi rendelet módosítására nincs szükség, ugyanakkor az SZMSZ módosítása szükséges 2021. október 31-ig az Mötv. hivatkozott jogszabályhelyére tekintettel.

Amennyiben a képviselő-testület a hatáskörét fenntartja magának, vagy azt nem a polgármesterre, hanem más szervére kívánja átruházni, az SZMSZ és a településképi rendelet módosítása is szükséges 2021. október 31-ig.

Felülvizsgáltuk az önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő képviselő-testület által a polgármesterre és a társulásokra átruházott hatásköröket, és szükségessé vált a polgármesterre átruházott hatáskörök pontosítása, kiegészítése, hogy összhangban legyen a gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel. Erre tekintettel indokolt az önkormányzati rendelet 5. mellékletét módosítani és kiegészíteni azzal, hogy a polgármester:

1. dönt a településképi bejelentési eljárás iránti kérelmekben;

2. dönt a településképi kötelezési eljárás iránti kérelmekben.

A fentiekre tekintettel elkészítettük a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Nemeskolta, 2021. szeptember 27.

Farkas Imre
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.