Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 26- 2017. 10. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

17/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének szóló a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 16/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6.§-a a következő e) ponttal egészül ki:

„6.§ Települési támogatás nyújtható:

e) karácsonyi támogatásként.”


2.§        Az Ör. a következő 10/A.§-sal egészül ki:

„10/A.§ (1) A polgármester karácsonyi támogatásként 15.000 Ft összegű települési támogatást nyújt évente egy alkalommal:

  1. aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesül és 60. életévnél idősebb, vagy
  2. mozgásában korlátozott, vagy
  3. fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.

  1. A karácsonyi támogatás igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a nyugdíjfolyosító igazgatóság igazolása,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,

c) az (1) bekezdés d) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.”


3.§        Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. október 25. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző