Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2021. 06. 14 09:00

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott feltételek szerint támogatást nyújthat a település területén lévő lakás vagy lakóingatlan (a továbbiakban együtt: lakás) építéséhez vagy vásárlásához.

2. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat annak a szociális rászorult házaspárnak vagy egyedülálló személynek, aki a községben lakást épít vagy vásárol, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.[1]

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra az az egyedülálló személy jogosult, aki nem töltötte be a 40. életévét.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra az a házaspár jogosult, ahol a házastársak egyik tagja nem töltötte be a 40. életévét.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra a szociális rászorult személy vagy házaspár az építési engedély jogerőre emelkedését, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentését, vagy az adásvételi szerződés megkötését követő legfeljebb 2 éven belül jogosult.

(5) A támogatás felső határa igényenként legfeljebb 100.000 Ft.

(6) Nem jogosult támogatásra az az egyedülálló személy vagy házaspár, aki a képviselő-testülettől korábban az (1) bekezdés vagy a 3. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesült.

3. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújthat, annak az egyedülálló személynek vagy házaspárnak, aki a községben lakást épít vagy vásárol.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra az az egyedülálló személy jogosult, aki nem töltötte be a 40. életévét.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra az a házaspár jogosult, ahol a házastársak egyik tagja nem töltötte be a 40. életévét.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra az egyedülálló személy vagy házaspár az építési engedély jogerőre emelkedését, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentését, vagy az adásvételi szerződés megkötését követő legfeljebb 5 éven belül jogosult.

(5) A támogatás felső határa igényenként legfeljebb 100.000 Ft.

(6) Nem jogosult támogatásra az az egyedülálló személy vagy házaspár, aki a képviselő-testülettől korábban az (1) bekezdés vagy a 2. § (1) bekezdés szerinti támogatásban részesült.

4. § (1) A kérelem benyújtásával egyidejűleg az egyedülálló személynek vagy házaspárnak nyilatkoznia kell, hogy lakástulajdonnal – komfort nélküli kivételével – nem rendelkezik.

(2) A támogatás igényléséhez be kell nyújtani a jogerős építési engedély másolatát, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének visszaigazolását vagy az adásvételi szerződést.

(3) Lakás építése estén a támogatást a lakóingatlan elkészültéről szóló hatósági bizonyítvány járási hivatal által töténő kiállítását követően lehet folyósítani.

(4) Amennyiben a támogatással épített vagy vásárolt lakás a támogatás folyósításától számított öt éven belül elidegenítésre kerül, a támogatást vissza kell fizetni.

5. § A 2. § és 3. §-ban írt támogatás iránti kérelem benyújtási határideje minden év november 15. napja.

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nárai László
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző


[1] Módosította a 13/2021. (VI. 14.) ör. 1. §-a Hatályos: 2021.06.14.