Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22- 2018. 11. 22

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§     Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 67.795.380,- Ft-ban,

  aa) működési bevételi előirányzatát 23.624.831,- Ft-ban,

  ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 28.153.988,- Ft-ban,

 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 67.795.380,- Ft-ban,

  ba) működési kiadási előirányzatát 30.444.264,- Ft-ban,

  bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 36.655.228,- Ft-ban,

 3. a bevételek és kiadások főösszegét 67.795.380,- Ft-ban

  ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -6.819.433,- Ft-ban,

  cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -8.501.240,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 50.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.”


3.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4.§      A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5.§      A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fodor Béla

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 21. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                 Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző