Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 22- 2018. 11. 22

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.11.22.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § (5) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:„3.§ (5) A község közigazgatási területén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) 2018. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. november 23. napjával.