Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 13- 2019. 03. 13

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 42.526.430,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 23.003.710,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 42.526.184,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 37.540.482,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 4.267.000,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 42.526.430,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -14.536.772,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -4.267.000,- Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§    A Kr. a következő 18/A.§-sal egészül ki:

       „18/A.§ A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 53.150 Ft.


3. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     (2) A rendelet 2.§-át 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
Fodor Béla

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 12. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                    Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző