Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 14 09:00

Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, Sorkikápolna Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet szerinti gyermekvédelmi ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

2. Eljárási rendelkezések és hatásköri szabályok

2. § A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások

3. § Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, továbbá a Gyvt. 21/C. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára, a szülő vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést, térítésmentesen.

4. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

4. § Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei napközbeni ellátását a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén biztosítja.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2021. június 14. napján 9,00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

Mező Gáborné
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző