Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével - Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Sorkikápolna Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés a) pontjának 4. alpontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:

„4.3 hulladékkezelő, -lerakó terület K-hu jelű”

2. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 11-17. §-ok szerinti területektől eltérő területek.”

3. § A R. 18. § (2) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:

  • „3. Hulladékkezelő, -lerakó terület K-hu jelű”

4. § A R. 18.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A K-hu jelű különleges hulladékkezelő, -lerakó terület építési övezet, melyen elhelyezhetők inert hulladék felhasználására, feldolgozására és a terület kiszolgálására szolgáló építmények.”

5. § A R. 19. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A K-hu hulladékkezelő, -lerakó terület területre vonatkozó övezeti előírás:

  • a) beépítés módja: szabadon álló
  • b) előkert: legalább 25,0 m
  • c) telek minimum szélessége: 20 m
  • d) minimális telekterület: 5000 m2
  • e) beépítési %: 2%
  • f) legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
  • g) szintterület sűrűség: 0,5
  • h) legkisebb zöldfelület aránya: 40 %.

(8) A vadon élő szervezetek védelme érdekében a 0100/11-14 hrsz keleti oldalán lévő gyurgyalag élőhely előtt 20 m berepülési távolságban hulladék nem helyezhető el. A hulladéklerakás megkezdését megelőzően az adott év tavaszán (április hónap végéig) a környezet- és természetvédelemért felelős szerv, az illetékes természetvédelmi őrével egyeztetni kell az adott év tervezett feltöltési területeiről.”

6. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.

Mező Gábor
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző