Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 27

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás díja: 2.305 Ft + Áfa/m3