Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 03. 04

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.04.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 25.340.688 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 25.340.688 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát -

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 51.604.332 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 40.557.210 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 11.047.122 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 52.345.688 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 15.216.522 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások – 11.047.122 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 078 710

0

0

7 078 710

8 576 483

0

0

8 576 483

Normatív jutalmak

K1102

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 578 710

0

0

7 578 710

9 076 483

0

0

9 076 483

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

0

0

2 585 000

2 585 000

0

0

2 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

530 200

0

0

530 200

530 200

0

0

530 200

Egyéb külső személyi juttatások

K123

399 000

0

0

399 000

399 000

0

0

399 000

Külső személyi juttatások

K12

3 515 000

0

0

3 515 000

3 515 000

0

0

3 515 000

Személyi juttatások

K1

11 093 710

0

0

11 093 710

12 591 483

0

0

12 591 483

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 558 000

0

0

1 558 000

1 781 805

0

0

1 781 805

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

0

0

14 000

14 000

0

0

14 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 796 700

0

10 000

1 806 700

1 796 700

0

10 000

1 806 700

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 810 700

0

10 000

1 820 700

1 810 700

0

10 000

1 820 700

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

130 000

0

0

130 000

130 000

0

0

130 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

280 000

0

0

280 000

280 000

0

0

280 000

Közüzemi díjak

K331

2 555 000

0

0

2 555 000

2 555 000

0

0

2 555 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 710 000

0

0

7 710 000

7 710 000

0

0

7 710 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 025 000

0

0

13 025 000

13 025 000

0

0

13 025 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 284 500

0

3 000

2 287 500

2 284 500

0

3 000

2 287 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 314 500

0

3 000

2 317 500

2 314 500

0

3 000

2 317 500

Dologi kiadások

K3

17 430 200

0

13 000

17 443 200

17 430 200

0

13 000

17 443 200

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 888 800

0

0

1 888 800

1 888 800

0

0

1 888 800

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 050 400

0

0

3 050 400

3 050 400

0

0

3 050 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

Tartalékok

K513

3 444 522

0

0

3 444 522

3 444 522

0

0

3 444 522

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 864 922

0

0

6 864 922

6 864 922

0

0

6 864 922

Működési kiadások összesen

38 835 632

0

13 000

38 848 632

40 557 210

0

13 000

40 570 210

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

420 000

0

0

420 000

420 000

0

0

420 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Beruházások

K6

520 000

0

0

520 000

520 000

0

0

520 000

Ingatlanok felújítása

K71

7 862 739

0

0

7 862 739

7 862 739

0

0

7 862 739

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 664 383

0

0

2 664 383

2 664 383

0

0

2 664 383

Felújítások

K7

10 527 122

0

0

10 527 122

10 527 122

0

0

10 527 122

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 047 122

0

0

11 047 122

11 047 122

0

0

11 047 122

Költségvetési kiadások

K1-K8

49 882 754

0

13 000

49 895 754

51 604 332

0

13 000

51 617 332

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

728 356

0

0

728 356

728 356

0

0

728 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50 611 110

0

13 000

50 624 110

52 332 688

0

13 000

52 345 688

2. melléklet

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SORKIKÁPOLNA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított Előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 303 010

0

0

10 303 010

10 303 010

0

0

10 303 010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 031 100

7 031 100

7 031 100

7 031 100

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 721 578

0

0

1 721 578

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 604 110

0

0

19 604 110

21 325 688

0

0

21 325 688

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 824 110

0

0

19 824 110

21 545 688

0

0

21 545 688

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

0

5 000

50 000

45 000

0

5 000

50 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 795 000

0

5 000

3 800 000

3 795 000

0

5 000

3 800 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

23 619 110

0

5 000

23 624 110

25 340 688

0

5 000

25 345 688

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

-15 216 522

0

-8 000

-15 224 522

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-11 047 122

0

0

-11 047 122

-11 047 122

0

0

-11 047 122

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

27 000 000

0

0

27 000 000

27 000 000

0

0

27 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

50 619 110

0

5 000

50 624 110

52 340 688

0

5 000

52 345 688

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 5. napjával.