Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 12

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.12.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkikápolna Község Önkormányzatára.

2. § Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 119.134 e Ft bevétellel, 88.862 e Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
2. a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklete;
3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklete;
4. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklete;
5. a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklete;
6. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
7. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklete;
8. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;
9. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;
10. az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklete;
11. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklete;
12. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza;
13. az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklete;
14. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;
15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;
16. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete;
17. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklete;
18. az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklete
tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 439 144

9 459 504

9 459 504

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 665 000

7 021 816

7 021 816

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 266 926

1 266 926

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 374 144

20 018 246

20 018 246

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

5 920 181

5 920 181

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 874 144

25 938 427

25 938 427

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

282 085

282 085

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

5 853 419

5 853 419

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

40 000

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 040 000

5 853 419

5 853 419

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

313 260

313 260

Közhatalmi bevételek

B3

2 360 000

6 448 764

6 448 764

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

409 596

409 596

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

144 000

12 000

12 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

50

50

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

573 894

573 894

Működési bevételek

B4

144 000

995 540

995 540

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

21 378 144

33 382 731

33 382 731

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

7 427 122

7 427 122

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7 427 122

7 427 122

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

7 427 122

7 427 122

Költségvetési bevételek

B1-B7

21 378 144

40 809 853

40 809 853

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

69 000 000

77 595 426

77 595 426

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

69 000 000

77 595 426

77 595 426

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

728 356

728 356

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 000 000

78 323 782

78 323 782

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

69 000 000

78 323 782

78 323 782

Bevételek összesen

B1-B8

90 378 144

119 133 635

119 133 635

3. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 439 144

9 459 504

9 459 504

9 439 144

9 459 504

9 459 504

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 665 000

7 021 816

7 021 816

6 665 000

7 021 816

7 021 816

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 266 926

1 266 926

0

1 266 926

1 266 926

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 374 144

20 018 246

20 018 246

18 374 144

20 018 246

20 018 246

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

5 920 181

5 920 181

500 000

5 920 181

5 920 181

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 874 144

25 938 427

25 938 427

18 874 144

25 938 427

25 938 427

Magánszemélyek jövedelemadó

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

282 085

282 085

300 000

282 085

282 085

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

5 853 419

5 853 419

2 000 000

5 853 419

5 853 419

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

40 000

0

0

40 000

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 040 000

5 853 419

5 853 419

2 040 000

5 853 419

5 853 419

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

313 260

313 260

20 000

313 260

313 260

Közhatalmi bevételek

B3

2 360 000

6 448 764

6 448 764

2 360 000

6 448 764

6 448 764

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

409 596

409 596

0

409 596

409 596

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

144 000

12 000

12 000

144 000

12 000

12 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

50

50

0

50

50

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

573 894

573 894

0

573 894

573 894

Működési bevételek

B4

144 000

995 540

995 540

144 000

995 540

995 540

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

21 378 144

33 382 731

33 382 731

21 378 144

33 382 731

33 382 731

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

7 427 122

7 427 122

0

7 427 122

7 427 122

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7 427 122

7 427 122

0

7 427 122

7 427 122

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

7 427 122

7 427 122

0

7 427 122

7 427 122

Költségvetési bevételek

B1-B7

21 378 144

40 809 853

40 809 853

21 378 144

40 809 853

40 809 853

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

69 000 000

77 595 426

77 595 426

69 000 000

77 595 426

77 595 426

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

69 000 000

77 595 426

77 595 426

69 000 000

77 595 426

77 595 426

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

728 356

728 356

0

728 356

728 356

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 000 000

78 323 782

78 323 782

69 000 000

78 323 782

78 323 782

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

69 000 000

78 323 782

78 323 782

69 000 000

78 323 782

78 323 782

Bevételek összesen

B1-B8

90 378 144

119 133 635

119 133 635

90 378 144

119 133 635

119 133 635

4. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 930 000

4 768 463

4 768 463

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

400 000

400 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

10 348

10 348

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 130 000

5 378 811

5 378 811

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

2 827 564

2 573 854

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

540 000

984 956

984 956

Egyéb külső személyi juttatások

K123

450 000

383 500

94 200

Külső személyi juttatások

K12

3 575 000

4 196 020

3 653 010

Személyi juttatások

K1

7 705 000

9 574 831

9 031 821

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 400 000

1 400 000

1 283 917

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

14 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 080 000

1 805 493

1 805 493

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 094 000

1 819 493

1 805 493

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

128 202

Kommunikációs szolgáltatások

K32

350 000

200 000

128 202

Közüzemi díjak

K331

1 960 000

1 743 000

802 414

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

370 000

1 142 371

1 142 344

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

740 556

740 556

Egyéb szolgáltatások

K337

5 225 000

7 638 301

7 372 341

Szolgáltatási kiadások

K33

8 155 000

11 264 228

10 057 655

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 483 000

1 583 000

1 266 373

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

242 403

231 396

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 513 000

1 825 403

1 497 769

Dologi kiadások

K3

11 112 000

15 109 124

13 489 119

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 186 000

2 186 000

1 110 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 186 000

2 186 000

1 110 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 781 280

1 781 280

498 830

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

70 000

70 000

Tartalékok

K513

1 907 915

24 796 451

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 759 195

26 647 731

568 830

Működési költségvetés előirányzat csoport

26 162 195

54 917 686

25 483 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

400 000

119 055

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

110 000

110 000

32 145

Beruházások

K6

1 510 000

1 510 000

1 151 200

Ingatlanok felújítása

K71

48 796 062

48 796 062

48 620 669

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 174 921

13 174 921

12 871 081

Felújítások

K7

61 970 983

61 970 983

61 491 750

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

63 480 983

63 480 983

62 642 950

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 643 178

118 398 669

88 126 637

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

734 966

734 966

734 966

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

734 966

734 966

734 966

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

734 966

734 966

734 966

Kiadások összesen

K1-K9

90 378 144

119 133 635

88 861 603

5. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

kötelező feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 930 000

4 768 463

4 768 463

0

0

0

0

0

0

3 930 000

4 768 463

4 768 463

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

400 000

400 000

0

0

0

0

0

0

0

400 000

400 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

10 348

10 348

0

0

0

0

0

0

0

10 348

10 348

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 130 000

5 378 811

5 378 811

0

0

0

0

0

0

4 130 000

5 378 811

5 378 811

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 585 000

2 827 564

2 573 854

0

0

0

0

0

0

2 585 000

2 827 564

2 573 854

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

540 000

984 956

984 956

0

0

0

0

0

0

540 000

984 956

984 956

Egyéb külső személyi juttatások

K123

450 000

383 500

94 200

0

0

0

0

0

0

450 000

383 500

94 200

Külső személyi juttatások

K12

3 575 000

4 196 020

3 653 010

0

0

0

0

0

0

3 575 000

4 196 020

3 653 010

Személyi juttatások

K1

7 705 000

9 574 831

9 031 821

0

0

0

0

0

0

7 705 000

9 574 831

9 031 821

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 400 000

1 400 000

1 283 917

0

0

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 283 917

Szakmai anyagok beszerzése

K311

14 000

14 000

0

0

0

0

0

0

0

14 000

14 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 080 000

1 805 493

1 805 493

0

0

0

0

0

0

1 080 000

1 805 493

1 805 493

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 094 000

1 819 493

1 805 493

0

0

0

0

0

0

1 094 000

1 819 493

1 805 493

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

128 202

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

128 202

Kommunikációs szolgáltatások

K32

350 000

200 000

128 202

0

0

0

0

0

0

350 000

200 000

128 202

Közüzemi díjak

K331

1 960 000

1 743 000

802 414

0

0

0

0

0

0

1 960 000

1 743 000

802 414

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

370 000

1 142 371

1 142 344

0

0

0

0

0

0

370 000

1 142 371

1 142 344

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

740 556

740 556

0

0

0

0

0

0

600 000

740 556

740 556

Egyéb szolgáltatások

K337

5 225 000

7 638 301

7 372 341

0

0

0

0

0

0

5 225 000

7 638 301

7 372 341

Szolgáltatási kiadások

K33

8 155 000

11 264 228

10 057 655

0

0

0

0

0

0

8 155 000

11 264 228

10 057 655

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 483 000

1 583 000

1 266 373

0

0

0

0

0

0

1 483 000

1 583 000

1 266 373

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

242 403

231 396

0

0

0

0

0

0

30 000

242 403

231 396

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 513 000

1 825 403

1 497 769

0

0

0

0

0

0

1 513 000

1 825 403

1 497 769

Dologi kiadások

K3

11 112 000

15 109 124

13 489 119

0

0

0

0

0

0

11 112 000

15 109 124

13 489 119

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 186 000

2 186 000

1 110 000

0

0

0

0

0

0

2 186 000

2 186 000

1 110 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 186 000

2 186 000

1 110 000

0

0

0

0

0

0

2 186 000

2 186 000

1 110 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 781 280

1 781 280

498 830

0

0

0

0

0

0

1 781 280

1 781 280

498 830

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

70 000

70 000

70 000

Tartalékok

K513

1 907 915

24 796 451

0

0

0

0

0

0

0

1 907 915

24 796 451

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 759 195

26 647 731

568 830

0

0

0

0

0

0

3 759 195

26 647 731

568 830

Működési költségvetés előirányzat csoport

26 162 195

54 917 686

25 483 687

0

0

0

0

0

0

26 162 195

54 917 686

25 483 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

400 000

119 055

0

0

0

0

0

0

400 000

400 000

119 055

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

110 000

110 000

32 145

0

0

0

0

0

0

110 000

110 000

32 145

Beruházások

K6

1 510 000

1 510 000

1 151 200

0

0

0

0

0

0

1 510 000

1 510 000

1 151 200

Ingatlanok felújítása

K71

48 796 062

48 796 062

48 620 669

0

0

0

0

0

0

48 796 062

48 796 062

48 620 669

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 174 921

13 174 921

12 871 081

0

0

0

0

0

0

13 174 921

13 174 921

12 871 081

Felújítások

K7

61 970 983

61 970 983

61 491 750

0

0

0

0

0

0

61 970 983

61 970 983

61 491 750

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

63 480 983

63 480 983

62 642 950

0

0

0

0

0

0

63 480 983

63 480 983

62 642 950

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 643 178

118 398 669

88 126 637

0

0

0

0

0

0

89 643 178

118 398 669

88 126 637

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

734 966

734 966

734 966

0

0

0

0

0

0

734 966

734 966

734 966

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

734 966

734 966

734 966

0

0

0

0

0

0

734 966

734 966

734 966

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

734 966

734 966

734 966

0

0

0

0

0

0

734 966

734 966

734 966

Kiadások összesen

K1-K9

90 378 144

119 133 635

88 861 603

0

0

0

0

0

0

90 378 144

119 133 635

88 861 603

6. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

400 000

400 000

119 055

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

110 000

110 000

32 145

Beruházások

K6

1 510 000

1 510 000

1 151 200

Ingatlanok felújítása

K71

48 796 062

48 796 062

48 620 669

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 174 921

13 174 921

12 871 081

Felújítások

K7

61 970 983

61 970 983

61 491 750

7. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

0

II. besorolási osztály összesen

0

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

0

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

8. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Tartalékok

K513

1 907 915

24 796 451

9. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

10. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

11. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

734 966

0

734 966

0

734 966

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

734 966

0

734 966

0

734 966

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

728 356

0

728 356

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 000 000

0

78 323 782

0

78 323 782

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

ebből: ápolási díj

K44

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

K44

ebből: kivételes rokkantsági ellátás

K44

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

K44

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]

K44

ebből: cukorbetegek támogatása

K44

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés

K45

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

K45

ebből: átmeneti bányászjáradék

K45

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

K45

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

K45

ebből: mezőgazdasági járadék

K45

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

ebből: házastársi pótlék (K48)

K48

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

K48

ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)

K48

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

K48

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

K48

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)

K48

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

K48

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

K48

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

K48

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

K48

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

K48

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

K48

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

K48

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

K48

0

0

1 110 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

K48

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)

K48

2 186 000

2 186 000

1 110 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

K4

2 186 000

2 186 000

1 110 000

13. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

13A. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

421 280

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

77 550

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 781 280

1 781 280

498 830

egyházi jogi személyek részére

K508

nonprofit gazdasági társaságok

K508

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

nonprofit gazdasági társaságok

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

0

0

0

háztartások részére

K512

0

0

70 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

70 000

70 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

13B. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

4 535 340

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 384 841

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

7 427 122

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

14. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

300 000

282 085

282 085

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

282 085

282 085

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

5 853 419

5 853 419

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2 000 000

5 853 419

5 853 419

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 000 000

5 853 419

5 853 419

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

20 000

313 260

313 260

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

313 260

313 260

15. melléklet

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Forgalom-képtelen törzsvagyon

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

ESZKÖZÖK

90 783 342

0

211 307 484

79 093 365

381 184 191

A/I/1 Vagyoni értékű jogok