Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.07.01.

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletben Sorkikápolna Község Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) mellékleteivel, a 3. melléklet szerinti Sorkikápolna község belterületi Szabályozási tervlapját, valamint a 4. melléklet szerinti Sorkikápolna község külterületi Szabályozási tervlapját közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.”

2. § A Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.”

3. § A Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 2. napjával.